ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύβοιας μετά από την προτροπή του ΠΙΣ καταθέτει την πρότασή του σε αγαστή συνεργασία με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Εύβοιας (ΕΙΝΝΕΥΒ) για την βελτίωση των διαδικασιών κρίσεων των Ιατρών του ΕΣΥ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ

ΦΑΣΗ Α: Με την προκύρηξη μίας θέσης Επιμελητού ΕΣΥ σε οιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΚΥ ή Περ/κό Ιατρείο επί θητεία , οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στον φορέα (Νοσοκομείο) και στην αρμόδια επιτροπή κρίσεων τα βιογραφικά τους προς κρίση μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μηνός.

ΦΑΣΗ Β: Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής τα βιογραφικά των υποψηφίων αποστέλλονται σε εισηγητές –κριτές όπως συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ο νόμος ορίζει.

ΦΑΣΗ Γ: Με την αποστολή των εισηγήσεων των εισηγητών οι εκθέσεις των αποστέλλονται στις επιτροπές κρίσης προς τελική κρίση και τελική κατάταξη αξιολόγηση.

ΦΑΣΗ Δ: Οι αποφάσεις των επιτροπών αποστέλλονται στο Υπ,Υγείας για επεξεργασία της διαδικασίας πρόσληψης και η απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος καλείται να παρουσιαστεί με την δημοσίευση του ΦΕΚ εντός 20 ημερών στην Υπηρεσία προς ορκωμοσία.

Οι εν λόγω φάσεις παρατηρείται ότι παρουσιάζουν εξαιρετικά δυσκίνητες διαδικασίες, άκρως χρονοβόρες αλλά και πολλάκις διαβλητές από νομικής πλευράς λόγω μη τηρήσεων τυπικών αλλά και ουσιαστικών διαδικασιών.
Η παρούσα πρόταση του ΙΣΕΥΒ προσπαθεί και σκοπό έχει να βελτιώσει με την εξάλλειψη της γραφειοκρατικής διαδικασίας  την όλη διακπεραίωση των κρίσεων αυτών τόσο χρονικά όσο και αξιοκρατικά.

Για την Φάση Α:

-Προτείνουμε την κατάθεση ηλεκτρονικού βιογραφικού μέσα σε δισκέτα ,στικάκι ,ή με e-mail , από τον ενδιαφερόμενο προς την γραμματεία της επιτροπής κρίσεων, με αναλυτική μορφή ανά θεματικά προσόντα όπως νέος νόμος θα ορίσει για τα προσόντα επιλογής υποψηφίων.*

-Αυστηρή μοριοδότηση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των τυπικών και προσθέτων προσόντων των υποψηφίων με κλίμακα 1-5 και τελικό άθροισμα που θα είναι η τελική βαθμολογία από την επιτροπή κρίσης.

-Η επιτροπή κρίσεων να αποτελείται από 5 άτομα ως εξής :τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον Δ/ντή της Κλινικής , και 3 επιμελητές  της οικείας ή συναφούς ειδικότητας.

-Η επιτροπή αυτή θα έχει ευέλικτο σχήμα και δεν θα είναι μόνιμη αλλά τα μέλη της θα εναλλάσσονται ανά 6μηνο με ευθύνη της διοίκησης του Νοσοκομείου .

Για την Φάση Β:

-Καταργείται η διαδικασία της εισήγησης και των εισηγητών , και εισάγεται νέο σύστημα μοριοδότησης που θα έχει συγκεκριμένη μοριοδοτική βαθμολογία από το 1-5 ανάλογα με τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.*

Για τις Φάσεις Γ και Δ:

-Η διαδικασία της κρίσης κάθε υποψηφίου θα γίνεται επί τόπου μέσα σε 1 εβδομάδα από τη παρέλευση του χρόνου υποβολής των βιογραφικών - αιτήσεων των υποψηφίων. 

-Θα γίνεται παρουσία του εκάστοτε υποψηφίου και με την ευθύνη της επιτροπής των Ιατρών χωρίς ο διοικητής να χρειάζεται να παρίσταται ,απλά θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα επικυρώνει την απόφαση της επιτροπής , που σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνει την τελική απόφαση .

-Η διαδικασία ένστασης θα γίνεται δεκτή από την υπηρεσία μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας και μόνο στην περίπτωση που η ψήφος του Διοικητή και προέδρου της επιτροπής δεν συμπίπτει με αυτήν του  
Δ/ντού της Κλινικής για την οποία γίνεται η κρίση.

-Οι τυχόν ενστάσεις θα κρίνονται από διαρκή επιτροπή ενστάσεων** των ΥΠΕ και θα λαμβάνουν τελεσίδικη απόφαση ισοδύναμη απόφασης Εφετείου,εντός μίας εβδομάδος.Ο προσφεύγων θα δύναται να προσφύγει μετά ταύτα μόνο στο ΣτΕ.

-Η επιτροπή περατώνοντας την διαδικασία κρίσης κατά την οποία θα έχουν παραστεί όλοι οι υποψήφιοι, καταρτίζει άμεσα τον κατάλογο κατάταξης αμέσως  και ανακηρύσσει τον πρωτεύσαντα .Ο εν λόγω κατάλογος αποστέλλεται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Υγείας για να εκδώσει  σχετική ΥΠ.Α. και προς δημοσίευσή της στο ΦΕΚ μέσα σε 15 ημέρες.Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται άμεσα ηλεκτρονικά στους υποψηφίους.

-Οι υποψήφιοι που δεν θα παραστούν στην διαδικασία κρίσης αποκλείονται εκτός και αν συντρέχουν λόγοι σοβαροί Υγείας ή είναι υποψήφιοι σε άλλη κρίση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος παρίσταται στην κρίση η οποία χιλιομετρικά είναι κοντινότερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.Τότε μόνο και κατόπιν ειδοποίησης της επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα κρίνεται ερήμην .Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται τελεσίδικα και δεν θα έχει το δικαίωμα για 2 χρόνια να υποβάλλει αίτηση σε κρίση.

-Η Υπουργική απόφαση πρόσληψης του πρωτεύσαντος πρέπει να εκδίδεται μέσα σε 1 εβδομάδα από την ημερομηνία της απόφασης της επιτροπής και  συνολική διαδικασία της πρόσληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες.

-Ο υποψήφιος θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά με e-mail, και θα έχει στην διάθεσή του 1 εβδομάδα μέχρι να παρουσιαστεί στην υπηρεσία .Σε περίπτωση που δεν παραστεί κηρύσσεται αμετάκλητα έκπτωτος  και προκρίνεται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη , μέχρι περατώσεως της λίστας κατάταξης.

-Η όλη διαδικασία εξάντλησης της λίστας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον μήνα ή το δίμηνο ανάλογα με την πληθώρα ή μη των  υποψηφίων.

Με αυτόν τον τρόπο και εφ΄όσον γίνουν δεκτές αυτές οι προτάσεις , η διαδικασία των κρίσεων συντομεύεται κατά πολύ (υπολογίζουμε τουλάχιστον κατά 6-7  μήνες το λιγότερο) και με την ηλεκτρονική διαδικασία που προτείνουμε ελαχιστοποιούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες αυτές ακόμη περισσότερο και γίνονται αντικειμενικότερες.
Εάν τηρηθούν τα ανωτέρω ο υπολογιζόμενος χρόνος για τυχόν πρόσληψη υποψηφίου θα διαρκεί το ανώτερο 30 έως 45 ημέρες.

*Λίγα λόγια για τα κριτήρια και την μοριοδότηση επιλογής των υποψηφίων. : Επειδή ο ηλεκτρονικός τρόπος μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει να είναι αδιάβλητος πρέπει τα κριτήρια κρίσης να είναι άκρως εξειδικευμένα και να είναι προϊόν μελέτης και εργασίας ειδικής επιτροπής εκπροσώπων ,του Υπ.Υγείας, του Πανεπιστημίου,των Ιατρικών Συλλόγων , και των Νοσοκομειακών Ιατρών.

** Μόνιμες επιτροπές ενστάσεων κρίσεων : 5 μελή συμβούλια που θα αποφαίνονται τάχιστα (εντός 1εβδομάδος) για τις τυχόν ενστάσεις. Μέλη: Διοικητής ΥΠΕ, 2 Δ/ΝΤΕΣ Ιατροί ΕΣΥ ( ιδίας ειδικότητος) , 1 εφέτης δικαστικός , 1 εκπρόσωπος Νοσοκομειακών Ιατρών(οικεία ένωση Ιατρών ).
                                                                           
                                                                                                              Χαλκίδα  03.07.2015

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Εύβοιας :

Ο Συντάξας την ανωτέρω

ΑΝΤΩΝΙΟΣ–ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ –ΟΡΘ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΣΕΥΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου