ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ

Παραθέτουμε το κείμενο της ανακλητικής δήλωσης που συνέταξε ο κ. Μιχαήλ και το οποίο οι γιατροί ΕΣΥ (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) πρέπει να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, προκειμένου εκείνος να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης για τα έτη 2011, 2012 και 2013, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών.

 


ΠΡΟΣ
Τον κ. Προϊστάμενο της    ΔΟΥ ……………………..

Τροποποιητική – ανακλητική δήλωση
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/ΑΦΜ), Ιατρός Ε.Σ.Υ., κάτοικος (Διεύθυνση),
Δηλώνω τα κάτωθι:
Σε συνέχεια της από 27-10-2014 Εγκυκλίου (ΠΟΛ: 1234) της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04-11-2014 (ΑΔΑ: 72ΚΡΗ-ΧΦ9) και κατόπιν της υπ’ αριθ. 2306/2014 ομόφωνης Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακαλώ τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που έχω υποβάλλει για τα Οικον. έτη 2012, 2013 και 2014 και παρακαλώ, όπως προβείτε σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των εν λόγω Οικονομικών ετών και μου επιστρέψετε το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου, δεδομένου ότι η χορηγηθείσα σε εμένα πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια (επίδομα βιβλιοθήκης) κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 δεν συνιστά εισόδημα, αλλά έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν φορολογείται.
Επισυνάπτω στην παρούσα τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονο-μικών ετών 2012, 2013 και 2014 όπως και σχετική Βεβαίωση για το επίδομα βιβλιοθήκης που μου χορηγήθηκε τα έτη 2011, 2012 και 2013.
Επιπλέον, ο τραπεζικός μου λογαριασμός, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα ............................. και στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντα ή παρακρατηθέντα φόρου, είναι ΙΒΑΝ: .........................................

….…………,  …………… 2014
Μετά τιμής
Ο(Η) Δηλών(-ούσα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου