ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΚΟΛΑΦΟΣ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ κου ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

Κόλαφος οι εκθέσεις Ρακιντζή περί ΕΟΠΥΥ ενδεικτικά αναφέρουμε το συμπέρασμα της εκθέσεώς του για τα νοσήλεια ασθενών στο εξωτερικό όπου αναφέρονται τα παρακάτω αποκαλυπτικά:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρότι αντικείμενο του ελέγχου απετέλεσε μικρό μόνο υποσύνολο των
δραστηριοτήτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Κλιμάκιο σχημάτισε εδραία την πεποίθηση ότι
η παθογένεια της ελεγχθείσας δραστηριότητας δεν ήταν ούτε μεμονωμένη ούτε
παροδική, αλλά τμήμα μιας γενικευμένης παθογένειας του συνόλου Οργανισμού.
Από το επιμέρους ψηλαφίσαμε το συνολικό. Από την παράθεση των ευρημάτων-
διαπιστώσεων του προηγουμένου κεφαλαίου, και από την συνολική ενασχόληση
του Κλιμακίου Ελέγχου με το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τον τρόπο
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατατίθενται τα εξής συμπεράσματα:
Ε.1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαίνεται να συγκροτήθηκε πρόχειρα, χωρίς βασικό σχέδιο
(master plan), με άκριτη μεταφορά και συρραφή (patchwork) επιμέρους
διατάξεων των προηγούμενων φορέων τους οποίους αφομοίωσε. Επιπροσθέτως,
η ίδια λογική της συρραφής διέπει και την οργάνωσή του, αφού δεν διαθέτει
οργανισμό, περιγραφή θέσεων εργασίας και εσωτερικό κανονισμό, αλλά
περιέλαβε και ενσωμάτωσε Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, καθεμιά των οποίων
προσήλθε με τις δικές της διαδικασίες, νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας.
Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ένας φορέας με εγγενή κρίση ταυτότητας, χωρίς σαφή
υπαγωγή, χωρίς ενιαίο και συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, δομή και τρόπο
λειτουργίας. Τα σοβαρά αυτά προβλήματα αντανακλούν στην καθημερινή
λειτουργία του Οργανισμού, αφού τον αναγκάζουν να αντιμετωπίζει τα
ανακύπτοντα συνεχή και πιεστικά ζητήματα χωρίς σαφή στρατηγική, με μη
συνεκτικό, σχεδόν «πυροσβεστικό», τρόπο, ορισμένες φορές στα όρια της
νομιμότητας ή και επέκεινα αυτής. Σχετική κατά την εκτίμησή μας, είναι η
αποτίμηση που κάνει για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η μελέτη
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ( ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012).1
1 «…Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ με τη μορφή δημόσιου μονοψωνίου δεν είναι η κατάλληλη απάντηση
δεδομένου ότι (α) το κύριο πρόβλημα βρίσκεται στην μονοπωλιακή κυριαρχία της πλευράς της
προσφοράς, (β) στην απουσία ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των προμηθευτών και (γ)στην έλλειψη
μονοψωνιακής ισχύος του οργανισμού.
Στην πραγματικότητα ο ΕΟΠΥΥ συνιστά ένα μεσολαβητικό μηχανισμό «είσπραξης εσόδων και απόδοσης
πληρωμών» (ο οποίος ασκείται ανεπιτυχώς) και δεν έχει χαρακτηριστικά οργανισμού ο οποίος ασκεί
ασφαλιστική πολιτική με κριτήρια την (ιατρική) αποτελεσματικότητα, την (οικονομική) αποδοτικότητα και
την (κοινωνική) ισότητα.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να κατανοηθεί ότι η οργάνωση του ΕΟΠΥΥ και δια μέσου αυτού η δομή της
αγοράς υπηρεσιών υγείας έχει μείζονα σημασία για τον έλεγχο του κόστους και τη συγκράτηση της
δαπάνης, και κυρίως για την αποδοτική κατανομή και χρήση των σπάνιων υγειονομικών πόρων.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε χρηματοδοτική εμπλοκή εξ αιτίας της
δραματικής μείωσης της κρατικής επιχορήγησης αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, κατάσταση η
οποία συνδέεται με τον ατελή σχεδιασμό, τις λανθασμένες αρχικές εκτιμήσεις και την επιβάρυνση του
οικονομικού κλίματος.
Η χρηματοδοτική εμπλοκή του ΕΟΠΥΥ, σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες πολιτικές έχουν δημιουργήσει
μείζονα κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ του οργανισμού και των επαγγελματιών υγείας
44
Ε.2. Ο αρχικός σχεδιασμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στόχευε στον έλεγχο της
χρηματοδότησης, στη διαχείριση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης υγείας
και στην ενιαία παροχή υπηρεσιών υγείας, με αγορά υπηρεσιών τόσο από τον
δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η μη εφαρμογή ενιαίου συστήματος
παροχής υπηρεσιών υγείας συντήρησε σε μεγάλο βαθμό τις στρεβλώσεις που
είχαν παρατηρηθεί σε παλαιότερες δομές του συστήματος περίθαλψης και
επεξέτεινε την αδυναμία προγραμματισμού και συνολικής παρακολούθησης της
παροχής υπηρεσιών και δαπανών υγείας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται
στην προαναφερθείσα έκθεση της Ε.Σ.Δ.Υ. : «η παρούσα κατάσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μπορεί σχηματικά να περιγραφεί ως διευρυμένος Ο.Π.Α.Δ. με κίνητρα Ο.Α.Ε.Ε.
χωρίς τα διοικητικά πλεονεκτήματα του διμερούς μονοπωλίου του Ι.Κ.Α.».
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μη υιοθέτηση οργανωτικών προτύπων και τη
μη χρήση προδιαγραφών και πρωτοκόλλων στις υπό διαχείριση υπηρεσίες υγείας,
είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία προγραμματισμού, τον ανορθολογισμό σε όλο
το εύρος των διαδικασιών και, εντέλει, την ανυπαρξία ελέγχου των δαπανών και
της ποιότητας των υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δείχνει να έχει χάσει εντελώς (για την ακρίβεια να
μη βρήκε ποτέ) τον αρχικό του στόχο, και να πορεύεται χωρίς στρατηγική, πυξίδα
και χάρτη.
Ε.3. Στην ελεγχθείσα δραστηριότητα της έγκρισης νοσηλίων εξωτερικού,
αποτυπώνονται, όπως αναμένεται, οι παθογένειες που διέπουν τον σύνολο
Οργανισμό. Απουσία στόχων, μεθόδων, πρωτοκόλλων και συνεκτικών
διαδικασιών και, συνακόλουθα, αδυναμία προγραμματισμού και ελέγχου, που
αφήνει ελεύθερο πεδίο σε αυθαιρεσίες, πλημμέλειες, ακόμη και έκνομες
συμπεριφορές. Υπάρχει πλήρης αδυναμία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας του τμήματος.
Βασικό πρόβλημα αποτελεί η ανομοιογένεια των διαδικασιών. Άλλη διαδικασία
ακολουθείται για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., άλλη για τους
ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. και άλλη για τους ασφαλισμένους των λοιπών Ταμείων,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και
για την εποπτική λειτουργία του Οργανισμού. Ειδικότερα:
 Διαφοροποίηση προκύπτει όσον αφορά την έκδοση της εγκριτικής
Απόφασης. Για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. και λοιπών ασφαλιστικών
Ταμείων πλην Ι.Κ.Α., η εγκριτική Απόφαση εκδίδεται από τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., για δε τους ασφαλισμένους του
(γιατρών, φαρμακοποιών και άλλων), των εξωτερικών προμηθευτών (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά
εργαστήρια) αλλά και των πολιτών, φαινόμενο το οποίο ωθεί σε διαδικασία απονομιμοποίησης.
Κατά συνέπεια, η ανασυγκρότηση του οργανισμού και ο επαναπροσδιορισμός των πολιτικών του είναι μια
υπόθεση αναγκαία και επείγουσα προς τρεις κατευθύνσεις (α) την διευκρίνιση των σχέσεων με τις
υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, (β) την εισαγωγή τεχνικών και μεθόδων
αναζήτησης και επίτευξης της αποδοτικότητας και (γ) την διεύρυνση και σταθεροποίηση της
χρηματοδοτικής βάσης του οργανισμού».
45
Ι.Κ.Α. από τους Διευθυντές των περιφερειακών υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.
(δηλαδή από όργανα εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ).
 Σε περίπτωση απορριπτικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, οι
ασφαλισμένοι του Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής σε
δευτεροβάθμιο όργανο, αλλά μόνο αίτησης θεραπείας και επανεξέτασης από την
ίδια Επιτροπή. Οι ασφαλισμένοι των λοιπών ταμείων, έχουν δικαίωμα προσφυγής
στην Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 32 παρ. 6 του ν.
3863/2010 (Γ.Γ.Κ.Α.).
 Οι διαφοροποιήσεις, επίσης, εκτείνονται και στη διαδικασία
εκκαθάρισης και απόδοσης της δαπάνης. Ενώ για όλα τα ταμεία ασφάλισης οι
εκκαθαρίσεις προβλέπεται να πραγματοποιούνται από τις περιφερειακές
Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. η εκκαθάριση
δαπανών γίνεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του περιφερειακού
υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.

Περισσότερα στα παρακάτω likns:

http://www.onmed.gr/Assets/Article/2013/10/302637/EktheshEOPYY.pdf

http://www.onmed.gr/Assets/Article/2013/10/302637/EOPYY-2ap.pdf


Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΝΕΥΒ -ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                      ΕΝΩΣΗ  ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 Γ.Ν.Χαλκίδας                                                                                  Νομού Εύβοιας
                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


  

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι ( Ιατρικό, Νοσηλευτικό , και λοιπό προσωπικό) την Τρίτη 05.11.2013 και ώρα 12.00 σε κοινή Γενική Συνέλευση στο δώμα του Νοσοκομείου .

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Απόφαση για δράσεις στην 24 ωρη απεργία της 06.10.2013 των ΠΟΕΔΗΝ –ΟΕΝΓΕ-ΑΔΕΔΥ.

2. Ενημέρωση για εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και άλλα τρέχοντα θέματα.Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                     Για την  ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΣΩΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑΑντώνη καλησπέρα,

Από λάθος οι δημοσιογράφοι γράφουν Χαλκίδα, αντί του σωστού Χαλκιδική!

Θα κάνω όμως μιά διορθωτική δήλωση.

Σε χαιρετώ

ΔΒ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Σε απορρύθμιση λόγω ελλείψεων

 
Δημ. Βαρνάβας ΟΕΝΓΕ
Σε απορρύθμιση οδηγούνται ολόκληρα νοσοκομεία ή τμήματά τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η κύρια αιτία, πέρα από τις υποδομές, είναι οι ελλείψεις προσωπικού, που ανέρχονται σε 6.000. Ενδεικτικά, παρουσιάστηκαν τα εξής μεταξύ άλλων στοιχεία: Βέροια: Κλείνουν τα προγράμματα εφημεριών της Χειρουργικής, της Γυναικολογικής και της Ορθοπεδικής Κλινικής. Κατερίνη: Η Ορθοπεδική Κλινική διακόπτει το πρόγραμμα εφημεριών. Κενά έχουν η Παιδιατρική, η Οφθαλμολογική, η Γυναικολογική, η Καρδιολογική, η ΩΡΛ Κλινική, το Νεφρολογικό, το Μικροβιολογικό και η Αιμοδοσία. Μαγνησία: Εκλεισαν η Γαστρεντερολογική και Οφθαλμολογική Κλινική, έμειναν με 1 γιατρό Ογκολογικό και Αιματολογικό. Πανεπιστημιακό Λάρισας: Η αγγειοχειρουργική Κλινική δεν μπορεί να καλύψει όλο το πρόγραμμα εφημεριών της, κενά στο Ακτινοθεραπευτικό και Πυρηνικής Ιατρικής. Ρόδος: Με 1 γιατρό λειτουργούν η Αγγειοχειρουργική και Παιδοχειρουργική Κλινική, με κενά η Παιδιατρική, η Νεφρολογική, η Νευρολογική, η Θωρακοχειρουργική Κλινική. Στη Γαύδο δεν υπάρχει κανείς γιατρός. Σύμφωνα τέλος, με τον πρόεδρο της Ενωσης Γιατρών της Κέρκυρας, που παραβρέθηκε στη συνέντευξη, οι εκθέσεις της Αστυνομίας καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι οι εργαζόμενοι επιτέθηκαν στους επιθεωρητές του υπουργείου Υγείας κατά την πρόσφατη έρευνά τους στο νοσοκομείο. 


«ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Με διακοπή λειτουργίας κινδυνεύει η Αιμοδοσία Καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα του ΠΑΜΕ στο νοσοκομείο Ορατός είναι ο κίνδυνος να διακοπεί η λειτουργία του τμήματος Αιμοδοσίας στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, με σοβαρές συνέπειες στη συνολική λειτουργία του, όπως καταγγέλλει η Επιτροπή Αγώνα του ΠΑΜΕ Υγείας - Πρόνοιας στο νοσοκομείο. Η αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης, της διευθύντριας ιατρού στις 20 Νοέμβρη θα αφήσει το τμήμα χωρίς διευθυντή - επιστημονικό υπεύθυνο και επομένως χωρίς τη δυνατότητα να λειτουργήσει, να κάνει αιμοληψίες, αλλά και να εφοδιάσει με αίμα τα χειρουργεία του νοσοκομείου. Οπως εξηγούν στην ανακοίνωσή τους οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στο τμήμα «θα απομείνουν μόνο μια μόνιμη γιατρός και δύο επικουρικοί γιατροί, που η σύμβασή τους λήγει τον Φλεβάρη και τον Αύγουστο 2014», κανείς από τους οποίους δεν μπορεί να αναλάβει τη θέση του διευθυντή. Ακόμα, καταγγέλλουν πως το τμήμα της Αιμοδοσίας «βρίσκεται σε οριακή κατάσταση αφού εκτός από τις ελλείψεις σε γιατρούς, υπάρχουν και μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό». Την υποστελέχωση του τμήματος παγιώνει και ο πρόσφατος οργανισμός του νοσοκομείου, που μειώνει τις οργανικές θέσεις γιατρών στην Αιμοδοσία από 6 σε 4. «Διακοπή λειτουργίας της Αιμοδοσίας σημαίνει ότι θα δεν θα γίνονται οι απαραίτητες μεταγγίσεις στο "Θριάσιο", δηλαδή θα σταματήσουν οι χειρουργικές επεμβάσεις και θα κινδυνέψει η υγεία και η ζωή νοσηλευομένων ασθενών. Θα σταματήσουν και οι αιμοληψίες από αιμοδότες, για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα και παράγωγά του», εξηγούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και διεκδικούν να καλυφθεί άμεσα η θέση του διευθυντή της Αιμοδοσίας και να ενισχυθεί το τμήμα με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Απευθύνουν, τέλος, κάλεσμα στη συγκέντρωση - διαδήλωση για την Υγεία την Παρασκευή 1/11 στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Ασπροπύργου.πηγή rizospastis.gr

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΝΝΕΥΒ


Ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ κο Δημήτρη Βαρνάβα,σχετικά με δηλώσεις του για το Νοσοκομείο της Χαλκίδας. 

 Αγαπητέ πρόεδρε, 

 Διάβασα στο ygeianet αλλά και στα δημοσιεύματα διαφόρων ΜΜΕ τις δηλώσεις σου για τις ελλείψεις των Νοσοκομείων και το εφημερειακό,αναφέρουν ότι : "στη Χαλκίδα η Ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου έμεινε με δύο γιατρούς, στους οποίους η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας έδωσε εντολή να εφημερεύουν από 15 μέρες ο καθένας". 

 Αυτό είναι λάθος και πρέπει να δηλωθεί ότι δεν ευσταθεί γιατί θα κριθούν αναξιόπιστες οι δηλώσεις, Πρώτον γιατί προφανώς στην Ορθοπαιδική κλινική του Γ.Ν. Χαλκίδας υπηρετούν 4 μόνιμοι ορθοπαιδικοί( 1 συντ.Δντής, 1Δ/ντής,2 επιμ.Α), ένας επικουρικός και ένας επιμελητής Β΄με μετακίνηση από το Νοσοκομείο Βόλου,σύνολο 6 ειδικευμένοι και 3 ειδικευόμενοι Ιατροί ,σύνολο 9 και δεύτερον πρέπει να εννοούν κάποιο άλλο Νοσοκομείο και Κλινική, όχι όμως της Χαλκίδας

 Επίσης ότι το Νοσοκομείο της Χαλκίδας ανήκει στην 5η ΥΠΕ και όχι στην 4η όπως αναφέρεται επίσης λανθασμένα. 

 Με αγωνιστικούς συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΤΚάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο και μετακινήστε τον δείκτη στο 1.02.29 και παρακολουθείστε την συζήτηση με τον Ηλία Σιώρα Πρόεδρο του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

http://www.youtube.com/watch?v=KxOq_UBuFZc&feature=c4-overview&list=UU0jVU-mK53vDQZcSZB5mVHg

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι εντυπώσεις απο την χθεσινή εκπομπή είναι ανάμεικτες........

Κατ΄αρχήν υπήρχε πολλή συμμετοχή από πλευράς κοινού και η εκπομπή δεν προσφέρονταν για να τεθούν αναλυτικά θέματα που αφορούν στοχευμένα προβλήματα αλλά μόνο γενικόλογες τοποθετήσεις......

Οσον αφορά την δική μου παρουσία, επειδή τοποθετήθηκα στην αρχή παρεμβαίνοντας όταν η συζήτηση ήταν για τα φάρμακα προσπάθησα να δώσω το στίγμα της γενικής πολιτικής της κυβέρνησής τους, που είναι Η ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ......

Η απάντησή του Γεωργιάδη όπως πάντα αποπροσανατολιστική.......έφερε το παράδειγμα της Αμερικής που έχει τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες και μάλιστα είναι ιδιωτικές!! Ιδού λοιπόν το πρότυπό τους .........το βάρβαρο καπιταλιστικό κοινωνικό μοντέλο της Αμερικής που αν έχεις λεφτά ζείς ,αν δεν έχεις ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!!

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Από τα θέματα που απασχολούν την Εύβοια όμως βγήκε ΕΙΔΗΣΗ η οποία προήλθε από την τοποθέτηση του Γεωργιάδη ότι μερικά περιφερειακά νοσοκομεία σε Νομούς όπως της Καρύστου και της Σητείας.........δεν θα τα πειράξουν!!! Τώρα αν τα αφήσουν να μαραζώσουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση........αυτό είναι άλλο ζήτημα!!!

Η ξεκάθαρη όμως ΑΝΤΙ-κοινωνική πολιτική που ασκείται για τους ανασφάλιστους ,τους άνεργους και τους νεόπτωχους,τους καρκινοπαθείς, τους χρονίως πάσχοντες, που εξαθλιώνει η καπιταλιστική κρίση τους ,δεν μπορεί να διορθωθεί με τα 200.000 Voucher υγείας που είπε ο Γεωργιάδης και αυτά αφορούν μόνο την απλή εξέταση και όχι την νοσηλεία στα Νοσοκομεία!!!


Εκεί δεν είχε απάντηση ..........και ζήτησε και συγνώμη (shic)!!!!

Συνέχισε ο Γεωργιάδης προκλητικά την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Υγεία και επέμεινε στην στείρα αντιπαράθεση και την ταμπελοποίηση των αντιπροσώπων ..........με το ανεπανάληπτο,"εσείς κύριε ανήκετε στο χώρο της Ανταρσύα και του ΚΚΕ" και έχετε Μαρξιστικές αντιλήψεις ....απευθυνόμενος σε μένα!!

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον Γεωργιάδη που στο πρόσωπό μου αναγνωρίζει ΕΝΑΝ ΜΑΡΞΙΣΤΗ ,που για αυτόν είναι βρισιά ενώ για μένα ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ και ΚΑΜΑΡΙ ,διότι δεν είμαι σαν τα "μούτρα τους"!!!

Η αίσθησή μου από το πάνελ είναι ότι υπήρχαν σαφώς στημένοι καλεσμένοι και τσιράκια του Γεωργιάδη που προέβησαν σε σαφές ξεδιάντροπο γλύψιμο (όπως ο Διοικητής του Ελπίς) αλλά και δήθεν αντιπαρατιθέμενοι όπως ταξικός του φίλος ο εκπρόσωπος των Κλινικαρχών που δήθεν του έλεγε ότι μας χρωστάτε και από την άλλη του έκλινε το μάτι ότι εντάξει θα τα βρούμε......γελοίοι και οι δύο!!!!!!

Τελικά η βραδυά συνεχίστηκε χωρίς να θιχτούν νέα θέματα ,όπως τα θέματα του νέου πρωτοβάθμιου Φορέα Υγείας , και τις εργασιακές σχέσεις ιατρών και εργαζομένων εκεί, αλλά και θέματα που αφορούν τις νέες διαθεσιμότητες και κινητικότητες που .....έρχονται στην Υγεία.

Ελπίζω να σας έδωσα μία εικόνα και να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που όταν προσπάθησα να παρέμβω για 2η φορά (οταν ο Γεωργιάδης μας τσουβάλαζε με τους φακελάκηδες) ...........ο Χατζηνικολάου απείλησε ότι αν δεν σταματήσω θα διακόψει την εκπομπή!!!!ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΥΓ : Για να δείτε την παρέμβασή μου κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και μετακινήστε τον κέρσορα στο video του Α μέρους στο 29ο περίπου λεπτό...........http://www.enikos.gr/media/184115,Deite_thn_ekpomph_toy_Nikoy_Xatzhnikolao.html

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ θα είναι την Δευτέρα 21.10.2013 ανάμεσα στους προσκεκλημένους του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του στο τηλεοπτικό κανάλι STAR και ώρα 23.15.

Θέμα η Υγεία, με κεντρικό προσκεκλημένο τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ


«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Το μεγαλύτερο νοσοκομείο μικρογραφία της «κόλασης» στην Υγεία


Παρέμβαση του σωματείου με συμβολικό κλείσιμο των ταμείων του νοσοκομείου
Ενα απελπισμένο πλήθος που αγωνιά να βρει την υγειά του, εξουθενωμένοι εργαζόμενοι που πασχίζουν καθημερινά, σακατεύοντας τη δική τους υγεία.  Ο «Ευαγγελισμός» είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα. Ωστόσο, οι ασθενείς όλο και απομακρύνονται από τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα επιστημονικά επιτεύγματα, να έχουν δωρεάν, αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας, ενώ οι εργαζόμενοι πασχίζουν καθημερινά σακατεύοντας σωματικά και ψυχικά την υγεία τους. Αποτελεί μια μικρογραφία όλης της «κόλασης» που επικρατεί στην Υγεία: Τεράστια προσέλευση κόσμου, από το απλό κρυολόγημα και μια εξέταση αίματος, μέχρι τους πολυτραυματίες και τις πλέον εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις. Κλινικές πλημμυρισμένες από ράντζα στους διαδρόμους μετά από κάθε εφημερία, ενώ η αναμονή είναι πολύμηνη για ένα ραντεβού. Ασθενείς που φεύγουν ακόμη και κλαίγοντας από το Ταμείο. «Ενα απελπισμένο πλήθος που αγωνιά για να βρει την υγειά του».

Με αυτά τα λόγια περιγράφουν οι εργαζόμενοι τι βιώνουν καθημερινά. Το μεγαλύτερο καμάρι του υπουργείου Υγείας και των τελευταίων κυβερνήσεων είναι η όλο και μειωμένη κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νοσοκομεία, την Υγεία συνολικά. Στον «Ευαγγελισμό» ο προϋπολογισμός του για λειτουργικές δαπάνες από 200 εκατ. ευρώ που ήταν πριν το 2010, μειώθηκε σταδιακά στα 156 εκατ. ευρώ, για να φτάσει σήμερα στα 96 εκατ. ευρώ. Ασθενείς και υγειονομικοί δεν έχουν λόγο να πανηγυρίζουν. Είναι τα μεγάλα θύματα της απαλλαγής του κράτους από την ευθύνη του να παρέχει δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αυτές να υποβαθμίζονται για την πλειοψηφία του λαού και να πωλούνται για όσους έχουν να αγοράσουν. Η επιχειρηματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου κάθε άλλο παρά την ανάπτυξή του προς όφελος των εργαζομένων και των ασθενών σημαίνει, αφού όπως κάθε επιχείρηση προσπαθεί να μειώσει από παντού τα έξοδά του και να αυξήσει τα έσοδα.

Κλειστά κρεβάτια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού»
Ας δούμε ορισμένες μόνο πλευρές αυτής της λειτουργίας: Καταργήθηκαν 220 κρεβάτια Στον «Ευαγγελισμό» μέσα σε ένα χρόνο καταργήθηκαν 220 νοσοκομειακά κρεβάτια. Συνολικά διέθετε δύναμη 1.190 κρεβατιών (σ.σ. μαζί με το πρώην 3ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, το Οφθαλμιατρείο και της Πολυκλινικής με τα οποία έχει συγχωνευτεί). Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 930 κρεβάτια στον «Ευαγγελισμό» και 40 στο Οφθαλμιατρείο, συνολικά 970 κρεβάτια. Δηλαδή, καταργήθηκαν 220 κρεβάτια και αν ποτέ ανοίξουν 60 κρεβάτια στην Πολυκλινική, θα έχουν καταργηθεί 160 κρεβάτια. «Κούφια λόγια» αποδεικνύονται οι υποσχέσεις του υπουργείου Υγείας πως οι μεταρρυθμίσεις δυναμώνουν τα δημόσια νοσοκομεία και αυξάνουν τα κρεβάτια. Π.χ. έκλεισε το τμήμα αιμοδοσίας της Πολυκλινικής και για να μπορούν οι ασθενείς να υπόκεινται σε μεταγγίσεις καταργήθηκαν 6 κρεβάτια από άλλες κλινικές του «Ευαγγελισμού». Την ίδια στιγμή, οι ετήσιες εισαγωγές από 40.000 που ήταν πριν από λίγα χρόνια έχουν αυξηθεί στις περίπου 52.000. Οι επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία, στα επείγοντα, στα εργαστήρια ξεπερνούν τις 500.000, ενώ γίνονται περίπου 8,5 εκατ. εργαστηριακές εξετάσεις το χρόνο. Ξεζουμίζονται οι εργαζόμενοι Η Α' Παθολογική Κλινική γεμάτη ράντζα μετά τη γενική εφημερία (9/10/2013) Μια άλλη πλευρά της λειτουργίας του δημόσιου νοσοκομείου σαν επιχείρηση είναι και οι περικοπές σε μόνιμο προσωπικό, η φθηνή εργασία, η εντατικοποίηση. Ο «Ευαγγελισμός», με μετριοπαθείς υπολογισμούς, θα έπρεπε να έχει πάνω από 3.500 εργαζόμενους όλων των κλάδων και οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν ξεπερνούν τις 2.000. Τα κενά αυτά επιχειρείται να καλύπτονται - πέρα από το «ξεζούμισμα» των μόνιμων υπαλλήλων - με ευέλικτους και φτηνούς εργαζόμενους: Εργολαβικά συνεργεία, συμβασιούχους του ΚΕΕΛΠΝΟ και 5μηνης «κοινωφελούς εργασίας», μαθητευόμενους του ΟΑΕΔ, φοιτητές - σπουδαστές και απόφοιτους που, κάνοντας την πρακτική τους, προσφέρουν τζάμπα εργασία. Το νοσοκομείο με δικά του έσοδα πληρώνει αδρά τους εργολάβους, για να πετάξουν αυτοί με τη σειρά τους ένα ξεροκόμματο στους εργαζομένους τους, που δουλεύουν κάτω από όργιο τρομοκρατίας, χωρίς δικαιώματα, χωρίς μέτρα προστασίας και με ημερομηνία λήξης.

Επίσης, και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υποβαθμισμένες, αφού οι επιχειρηματίες «κόβουν» από παντού. Το κράτος απαλλάσσεται από το «εργατικό κόστος» και το νοσοκομείο δίνει τα χρήματα των ασθενών - πελατών του για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Λιγότεροι κι από το προσωπικό ασφαλείας! Στον «Ευαγγελισμό» υπάρχουν περίπου 100 ειδικά κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Αυξημένης Φροντίδας, Εμφραγμάτων, Ανάνηψης Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών, Τεχνητού Νεφρού, Μεταμόσχευσης. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», για να λειτουργήσουν 100 ειδικές κλίνες χρειάζονται 450 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, αφού οι διεθνείς προδιαγραφές προβλέπουν 4 νοσηλευτές ανά κρεβάτι Μονάδας κι επιπλέον βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό. Η Διοίκηση του «Ευαγγελισμού» όρισε αυθαίρετα ως ελάχιστο όριο προσωπικού ασφαλείας τους 220 νοσηλευτές, αλλά τελικά παραβιάζει και αυτό αφού υπηρετούν μόνο 155! «Στις βάρδιες θα έπρεπε να είναι οι διπλάσιοι γιατροί και νοσηλευτές για να είμαστε τουλάχιστον ασφαλείς - όχι πλήρεις. Το παραϊατρικό προσωπικό - Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές - είναι ανύπαρκτο...», τονίζει γιατρός στη Μονάδα Εμφραγμάτων του νοσοκομείου. «Ο ασθενής της Μονάδας εξαρτάται 100% από εμάς και είναι σημαντικό να ξεκουραζόμαστε και να αποφορτιζόμαστε ψυχολογικά», εξηγούν οι νοσηλευτές. Σχεδόν σε όλα τα τμήματα δουλεύουν διπλοβάρδιες. Το σωματείο υπολογίζει τα οφειλόμενα ρεπό - κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό - στις 16.000 μέρες. «Συχνά δουλεύουμε 2 οκτάωρα τη μέρα. Ερχόμαστε 3 το απόγευμα έως 11 το βράδυ, στις 7 το πρωί ξαναπιάνουμε δουλειά ως τις 3 μ.μ. και την ίδια μέρα ξαναρχόμαστε στις 11 το βράδυ για να φύγουμε 7 το πρωί! Ε, μετά θα πάρουμε ρεπό...», λέει χαρακτηριστικά νοσηλεύτρια της Μονάδας Εμφραγμάτων όπου υπηρετούν 15 νοσηλευτές, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 35. Ακόμη και με αυτούς τους ρυθμούς δουλειάς το καλύτερο που καταφέρνουν είναι να μένουν τα κρεβάτια ανοιχτά, στα όρια της επικινδυνότητας. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) πολύτιμα κρεβάτια μένουν κλειστά, ενώ σε όλη τη χώρα περίπου 200 πλήρως εξοπλισμένα κρεβάτια είναι κλειστά. Εργαζόμενοι στη ΜΕΘ 2 του «Ευαγγελισμού» αναφέρουν: «Από τα 17 κρεβάτια αυτή τη στιγμή λειτουργούν 10. Ημασταν τόσο λίγοι που έμπαινε θέμα ασφάλειας για αρρώστους και εργαζόμενους. Οσο περισσότερους αρρώστους έχει ένας νοσηλευτής, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για λοιμώξεις, μεταφορά μικροβίων». Με την έλευση 4 συμβασιούχων δε στάθηκε δυνατόν να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια, απλά θα ανακουφιστούν για λίγο οι μόνιμοι εργαζόμενοι με άδειες και ρεπό.

Είναι ακόμη ενδεικτικό πως στον «Ευαγγελισμό» από τα 14 χειρουργικά τραπέζια λειτουργούν με δυσκολία τα 12 και το καλοκαίρι τα μισά, αφού δεν επαρκεί το προσωπικό. Ενας νοσηλευτής για 60 ασθενείς! Στις χειρουργικές κλινικές, η συνηθισμένη κατάσταση τα απογεύματα και τα βράδια είναι ένας νοσηλευτής - μαζί με έναν βοηθό - να φροντίζει 50 και 60 χειρουργημένους. Την επομένη της γενικής εφημερίας οι ασθενείς είναι ακόμη περισσότεροι. Αρχικά νοσηλεύονται σε φορεία στο διάδρομο και μετά διασκορπίζονται σε άλλες κλινικές - όπου και αν υπάρχει κενό κρεβάτι - με τον γιατρό να πηγαινοέρχεται στους ορόφους του αχανούς «Ευαγγελισμού» για να τους παρακολουθεί. Αλλά και στις Παθολογικές κλινικές μετά από εφημερία γίνεται το αδιαχώρητο από ράντζα και μετά διασκορπίζονται σε άλλα τμήματα. «Ασθενής με 40 πυρετό ή μια γαστρορραγία παρακολουθείται από γιατρό που βρίσκεται αλλού και θέλει κάποια ώρα μέχρι να ειδοποιηθεί και να σπεύσει σε μια έκτακτη ανάγκη. Γενικά η μείξη των ειδικοτήτων σε άλλα τμήματα επιστημονικά δεν είναι σωστή», σημειώνει ο Ηλίας Σιώρας, καρδιολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. «Ακόμη και στην τουαλέτα το σκεφτόμαστε να πάμε. Ούτε 10 λεπτά δεν καθόμαστε κι ωστόσο κάνουμε τα πλέον επείγοντα κι απαραίτητα. Σαν προσωπικό ασφαλείας λειτουργούμε καθημερινά, κι ακόμη χειρότερα...», σημειώνουν χαρακτηριστικά νοσηλευτές από χειρουργικές κλινικές.

Οπως τονίζουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, «το πρόβλημα είναι χρόνιο και σε όλα τα τμήματα, αλλά άρχισε να οξύνεται από το 2004. Από τότε έχουν γίνει ελάχιστες προσλήψεις και οι κατά καιρούς συμβασιούχοι δεν έλυναν το πρόβλημα. Οσο φιλότιμοι και καταρτισμένοι να είναι, χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν. Μόλις εκπαιδευτούν μετά από λίγο φεύγουν. Και ξανά από την αρχή...». Η ανάγκη να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό είναι άμεση για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, για πλήρη ανάπτυξή του. Στο ψυχιατρικό τμήμα, όπου στα 20 κρεβάτια έχουν προστεθεί 20 - 30 μόνιμα ράντζα, ενώ στόχος της διοίκησης του νοσοκομείου είναι τα ράντζα να μην ξεπερνούν τα 15! «Οι συνθήκες νοσηλείας είναι άθλιες. Βαριά κι ελαφριά περιστατικά είναι μαζί. Ασθενείς που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, νοσηλεύονται σε κοινή θέα, μπορεί να σηκωθούν ανά πάσα, να τσακωθούν μεταξύ τους να κάνουν κάτι επικίνδυνο», αναφέρουν στο «Ριζοσπάστη» εργαζόμενοι. Το σωματείο θυμίζει πως «λόγω των απαράδεκτων συνθηκών νοσηλείας κι εργασίας υπήρξαν αυτοκτονίες και πυρκαγιές». Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; Ο «Ευαγγελισμός», όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας, σηκώνει ένα γιγάντιο βάρος της ΠΦΥ, αφού αντίστοιχες δημόσιες και δωρεάν δομές εξοπλισμένες με εργαστήρια, μηχανήματα, υγειονομικό υλικό και στελεχωμένες με όλες τις ειδικότητες, δεν υπάρχουν. Αυτό έχει μεγάλη αρνητική επίπτωση στις υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας που πρέπει να προσφέρει, όπως νευροχειρουργικές, καρδιολογικές και άλλες επεμβάσεις, ογκολογικοί ασθενείς, εξειδικευμένες θεραπείες, μεταμοσχεύσεις, ερευνητικό έργο, λειτουργία Μονάδων, πανεπιστημιακών κλινικών κ.ά. Ακόμη και για μια απλή διαγνωστική εξέταση σε έναν γαστρεντερολόγο, οφθαλμίατρο, ορθοπεδικό κ.λπ., πηγαίνουν στο νοσοκομείο, αφού στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ ή στα Κέντρα Υγείας πολλές εξετάσεις δεν γίνονται, ή λείπουν ειδικότητες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με το κλείσιμο των νοσοκομείων του πρώην ΙΚΑ και των άλλων νοσοκομείων που πρόσφεραν κάποιες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Και έπεται συνέχεια, με τα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση και συρρίκνωση δομών ΠΦΥ. «Η μεγάλη επισκεψιμότητα ρίχνει και την ποιότητα των υπηρεσιών. Υπάρχει φόρτος, άγχος, νευρικότητα, ο γιατρός έχει στη διάθεσή του λίγα λεπτά για να εξετάσει. Τη συνταγογράφηση την αποφεύγουμε γιατί διαρκεί γύρω στη μισή ώρα. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για περιστατικά που θα μπορούσαν να καλύπτονται από την ΠΦΥ και ο ασθενής να μη φτάνει στο νοσοκομείο», υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι. Αν σε κάθε δήμο λειτουργούσαν αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας σε 24ωρη βάση και παρείχαν σε όλους ανεξαιρέτως δωρεάν υπηρεσίες, δεν θα πήγαινε ο κόσμος για το παραμικρό στο νοσοκομείο. «Τώρα όσοι έχουν πυρετό, πρέπει να κόψουν ράμματα, θέλουν να γράψουν φάρμακα ή μια εξέταση ρουτίνας, όλοι έρχονται εδώ. Από τον πολυτραυματία και τα βαριά περιστατικά μέχρι το ...σπυράκι», υπογραμμίζει το σωματείο και συμπληρώνει πως αυτό εμποδίζει τον «Ευαγγελισμό» να εκπληρώσει το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο χαρακτήρα του, υψηλής εξειδίκευσης επεμβάσεις και νοσηλεία. Φεύγουν κλαίγοντας από το Ταμείο Μια σειρά εξετάσεις που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία εξαιρούνται καθημερινά από τον ΕΟΠΥΥ. Αλλες δεν καλύπτονται καθόλου, δεν έχουν ενταχθεί στο κρατικό τιμολόγιο και κάθε νοσοκομείο ορίζει τον δικό του τιμοκατάλογο. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική για τους ανασφάλιστους και για όσους πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. «Φτάνουν στο ταμείο και μόλις ακούνε πόσα πρέπει να πληρώσουν - ιδιαίτερα εξετάσεις για σοβαρές ασθένειες, όπως ρευματολογικά, αυτοάνοσα κ.ά. που δεν καλύπτονται από τα Ταμεία και κοστίζουν πάνω από 200 ευρώ- φεύγουν κλαίγοντας. Πολλοί τρέχουν στο μηχάνημα της τράπεζας να βγάλουν λεφτά και όσοι δεν έχουν, λένε ότι δεν θα τις κάνουν. Πού πάνε όλοι αυτοί; Δεν έχει επίδραση στην υγεία τους η εμπορευματοποίηση;», τονίζει η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, αναπληρώτρια γραμματέας του σωματείου. Ενδεικτικά, οι ανασφάλιστοι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν περίπου 450 ευρώ για στεφανιογραφία, 1.000 ευρώ για χολοκυστεκτομή και 5.000 ευρώ για επέμβαση καρδιάς by pass.

 Παρασκευή χημειοθεραπείας στο διάδρομο ή στον πάγκο...
Η υγεία και η ασφάλεια των χιλιάδων εργαζομένων μπαίνουν καθημερινά σε κίνδυνο από το φόρτο της δουλειάς, αλλά και επειδή έρχονται σε επαφή με τοξικούς παράγοντες, μολυσματικές πηγές, ακτινοβολία. Κι όμως, δεν υπάρχει καν γιατρός εργασίας και γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα για 100 - 150 ασθενείς της Ογκολογικής και της Αιματολογικής κλινικής προετοιμάζονται από το νοσηλευτικό προσωπικό πάνω στον πάγκο των νοσηλευτών. Τα χημειοθεραπευτικά ή κυτταροστατικά φάρμακα «έχουν μεγάλο βαθμό τοξικότητας και δυνητικά είναι καρκινογόνα για το προσωπικό. Για τον λόγο αυτό επιβάλλονται συγκεκριμένες συνθήκες και απαιτείται ειδικός χειρισμός τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά τη χορήγηση των φαρμάκων», «να παρασκευάζονται σε ορισμένο χώρο του νοσοκομείου και να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας», σημειώνει το Φαρμακευτικό Τμήμα του νοσοκομείου. Χρειάζεται ειδικός κλειστός χώρος με μηχανήματα αποστείρωσης του αέρα, ασφαλούς απόρριψης κυτταροστατικών αποβλήτων κ.ά., εξειδικευμένο υγειονομικό υλικό, ειδικά μέτρα προστασίας του προσωπικού (ενδυμασία, μάσκα, γυαλιά κ.λπ.) και μια αυστηρή αλυσίδα ελέγχου του χημειοθεραπευτικού σχήματος προτού χορηγηθεί στον ασθενή με συνεργασία γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών. Μέχρι σήμερα η διάλυση γίνεται ουσιαστικά στο διάδρομο του ορόφου και το ...μέτρο προστασίας είναι ένα ανοιχτό παράθυρο! Το πιο τραγικό είναι πως στον «Ευαγγελισμό» έχει δημιουργηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, μια Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων και έμενε κλειστός. Κάτω από την πίεση του σωματείου και εργαζομένων του νοσοκομείου η Μονάδα λειτουργεί πιλοτικά - όχι κανονικά - επειδή λείπει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Τόσο το Φαρμακευτικό Τμήμα όσο και το σωματείο του νοσοκομείου υπογραμμίζουν πως απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 5 μόνιμων εργαζομένων που θα εκπαιδευτούν. Η ακατάπαυστη εντατική δουλειά «λιώνει» καθημερινά την υγεία των εργαζομένων, που ακόμη και μετά από λίγα χρόνια εργασίας παρουσιάζουν επαγγελματικές ασθένειες, όπως μυοσκελετικά προβλήματα. Συχνή είναι και η εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out), ιδιαίτερα σε ειδικευόμενους γιατρούς και νοσηλευτές των Μονάδων, όπως υπογραμμίζει το σωματείο. Γι' αυτό είναι καίρια η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και των εργολαβικών εργαζομένων. Για την προστασία των χιλιάδων εργαζομένων και ασθενών απαιτείται άμεσα η πρόσληψη μόνιμων γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, ώστε να καταγράφονται τα δεκάδες καθημερινά εργατικά ατυχήματα και να παρακολουθείται η πορεία της υγείας των εργαζομένων - με εξετάσεις, ατομικό φάκελο υγείας κ.λπ. - ώστε να λαμβάνονται γρήγορα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας που θα εκμηδενίζουν τον επαγγελματικό κίνδυνο.

πηγή rizospastis.gr

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η τηλεοπτική απειλή ως μέτρο εφαρμογής υγειονομικής πολιτικής.

Τα πρόσφατα γεγονότα στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας αποκαλύπτουν πολλά θέματα για κάποιον που αναλύει τα γεγονότα με επιστημονικό τρόπο και διαλεκτική διάθεση και δεν μένει μόνο στο οφθαλμοφανές που είναι η επικοινωνιακή κόντρα μεταξύ Υπουργού Γεωργιάδη και γενικώς των «συνδικαλιστών»!!!!

Ας παραθέσουμε το χρονικό και ας αναλύσουμε την κατάσταση που έχει μέχρι τώρα δημιουργηθεί και τι κρύβει από πίσω της.

1)   Η επίσκεψη των ελεγκτών του σώματος ΣΕΥΥΠ ήταν ενταγμένη στα πλαίσια των εντατικοποιημένων μεθοδεύσεων του Υπουργείου για την καταγραφή αλλά και την αιτιολογημένη (λόγω καταγραφής) απαξίωση του Δημόσιου φορέα Υγείας ,ούτως ώστε να καταδειχτεί η ανεπάρκεια αλλά και η αναποτελεσματικότητά του λόγω της κακής «νοοτροπίας» των υπαλλήλων του συστήματος που είτε είναι εκτός της υπηρεσίας τους ,είτε είναι «αντιπαραγωγικοί» λόγω τεμπελιάς.

2)   Οι ελεγκτές βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία , όχι για να καταγράψουν τα υπαρκτά και τεράστια προβλήματα του Νοσοκομείου Κερκύρας αλλά να καταγράψουν τυχόν αμέλειες από πλευράς Ιατρών και εργαζομένων , ούτως ώστε να τεκμηριώσουν ανάλογη έκθεση και να φορτώσουν τις όποιες ευθύνες για την δυσλειτουργία του Νοσοκομείου ,όχι στους πραγματικά υπεύθυνους (λέγε με Υπ. Υγείας) αλλά στην πλάτη των εργαζομένων.


3)   Ηταν τόση η σπουδή του Υπουργού Γεωργιάδη να εξαγγείλει την διενέργεια ΕΔΕ  για τα γεγονότα που δεν περίμενε να δεί καν την γραπτή έκθεση των ελεγκτών, και σε συνέχεια της απροκάλυπτης βιασύνης του ,εξήγγειλε και τιμωρητικές διαθεσιμότητες για όλους τους εμπλεκόμενους σε επεισόδια εργαζομένους ,πράγμα παράνομο και πρωτοφανές, αλλά δείγμα προσχεδιασμένης μεθόδευσης.

4)   Τα ότι δεν υπήρξε η οποιαδήποτε διασάλευση της «εννόμου τάξεως» το αποδεικνύει η μη ύπαρξη συλλήψεων από την παρούσα αστυνομική δύναμη και την παρισταμένη εισαγγελική αρχή, οπότε οι ισχυρισμοί περί βιαιοπραγιών και προπηλακισμών εις βάρος των ελεγκτών ,είναι σαθρά επιχειρήματα που δεν ξεπερνούν στην πραγματικότητα το στάδιο της λεκτικής αντιπαράθεσης και νομίμου διαμαρτυρίας.


5)   Τα όσα ακολούθησαν στα τηλεοπτικά παράθυρα είναι προκατασκευασμένες και σκηνοθετημένες φαρσοκωμωδίες με την γελοία σκηνοθετική πινελιά του νεοφανούς life style star υπουργού της Υγείας  Γεωργιάδη.

Από τα παραπάνω φαίνεται η μεθοδευμένη στόχευση και η συνολική πολιτική του Υπουργού Γεωργιάδη που πλαισιώνεται από πλήθος παρατρεχάμενων συμβούλων και γραμματέων ,οι οποίοι νυχθημερόν φροντίζουν για την επικοινωνιακή πολιτική και το public image του υπουργού αλλά και την στοχευμένη συκοφάντηση της «άλλης» πλευράς ,που είναι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Είναι γνωστό ότι τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας με εκτελεστή τον Γεωργιάδη θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις αλλά και στην ίδια την δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ,που βαίνει ολοταχώς και μεθοδευμένα προς την συρρίκνωση και τεμαχισμό των δομών του,αλλά και την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση.

Μήπως το 5 ευρω χαράτσι, το 25 ευρω αντίτιμο για εισιτήριο, η είσοδος ιδιωτικών συνεργείων καθαριότητας και security ,η τιμολόγηση και κοστολόγηση των νοσηλειών μέσω ΚΕΝ, τα ICD10 , τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλλά και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν όπως η καθιέρωση κλινών για ιδιωτικές ασφαλιστικές και η τουριστικού τύπου παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών ,δεν είναι ατράνταχτες ενδείξεις και αποδείξεις για το τι μέλλον επιφυλάσσει η πολιτική του Υπουργείου στην Υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων;

Το Κίνημα των Νοσοκομειακών σήμερα θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση και με οξυμένα αντανακλαστικά και να καταγγέλλει στον Λαό αυτό που πραγματικά εξυφαίνουν Υπουργείο Υγείας και Συγκυβέρνηση, δηλαδή την στοχευμένη συκοφάντηση των εργαζομένων με σκοπό την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να επιτύχουν χωρίς λαϊκή αντίδραση τα σχέδιά τους.

Προειδοποιούμε λοιπόν τα σκοτεινά μυαλά των συνεργατών της υποβάθμισης και της αποδόμησης της Δημόσιας Υγείας ότι θα μας βρούν μπροστά τους μαζί με τους απλούς ανθρώπους που τώρα καλούνται  όλο και περισσότερο να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες παροχές υγείας.

Τους έχουμε μάθει ,τους ξέρουμε, αλλά εμείς δεν είμασε σαν τα μούτρα τους ,είμαστε οι επιστήμονες που μαχόμαστε συνειδητά στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Λαού.-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δίκαιες οι αντιδράσεις για τα εκρηκτικά προβλήματα

Γιατροί και ασθενείς, την Πέμπτη, στην είσοδο προσωπικού του νοσοκομείου Κέρκυρας
 Αξιοποιώντας την παρουσία του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η κυβέρνηση πάει να τρομοκρατήσει όποιον αντιπαλεύει την πολιτική της . Απειλές και τρομοκρατία κατά των εργαζομένων στα νοσοκομεία εξαπολύει το υπουργείο Υγείας, με αφορμή τις αντιδράσεις υγειονομικών και ασθενών κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκανε προχτές το απόγευμα στο Νοσοκομείο Κέρκυρας το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

 Πρόκειται για Σώμα με αποστολή να ελέγχει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας, όπως για παράδειγμα αν εισπράττεται το «5ευρω» στα εξωτερικά Ιατρεία, αν πληρώνονται οι εξετάσεις από τους ασθενείς και άλλα. Διαστρεβλώνοντας τα πραγματικά γεγονότα και με ταχύτητα που προκαλεί πολλά ερωτήματα, ο υπουργός Υγείας απείλησε το βράδυ της Πέμπτης με αναγκαστική αργία όσους εργαζόμενους του νοσοκομείου διαμαρτυρήθηκαν στους ελεγκτές για τις τρομαχτικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και αναλώσιμα υλικά. Το ίδιο έκανε και χτες, λέγοντας ότι θα διενεργηθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας με την κατηγορία της παρεμπόδισης των επιθεωρητών, αφήνοντας την απειλή της αναγκαστικής αργίας να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων.

 Οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και των ελέγχων που κάνει το συγκεκριμένο Σώμα, επαληθεύονται από το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας απειλεί τους εργαζόμενους με κυρώσεις. Το έχει ξανακάνει με αφορμή συμβολικούς αποκλεισμούς σε ταμεία νοσοκομείων, για να μην πληρώνουν οι ασθενείς, ή με αφορμή παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις. Αλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Πέμπτης, είπε για όσους εργαζόμενους διαμαρτυρήθηκαν στους ελεγκτές: «Δεν θέλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας τέτοιου είδους ανθρώπους, δεν τους χρειάζεται». Είπε δηλαδή ότι η έννοια του κρατικού υπάλληλου είναι ασυμβίβαστη με την εναντίωση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, απειλώντας μ' αυτόν τον τρόπο όποιον σηκώνει κεφάλι, παρεμποδίζει τα βάρβαρα μέτρα στην Υγεία και διεκδικεί. 

Τα πραγματικά γεγονότα Γύρω στις 3 το απόγευμα της Πέμπτης, οι επιθεωρητές ξεκίνησαν τον έλεγχο στο νοσοκομείο και δέχονταν τις διαμαρτυρίες εργαζομένων, ασθενών και συγγενών τους για τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και αναλώσιμων υλικών. Είναι ενδεικτικό πως οι ασθενείς αναγκάζονται συχνά να αγοράσουν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που κατά καιρούς λείπει από το νοσοκομείο, όπως βαμβάκι, σύριγγες, γάζες, καθετήρες. Οι ελεγκτές, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αντιμετώπιζαν ειρωνικά τις διαμαρτυρίες, ήταν προκλητικοί και απειλούσαν με απολύσεις τους εργαζόμενους. Η κατάσταση οξύνθηκε όταν έφτασαν «να ισχυριστούν ψευδώς ότι απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα και ζήτησαν από το υπουργείο εισαγγελική και αστυνομική προστασία», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ. Το υπουργείο Υγείας καταλογίζει σκοπιμότητα στις διαμαρτυρίες και ισχυρίζεται προκλητικά ότι «αρκετοί δεν βρίσκονταν στις θέσεις τους και το επεισόδιο ξεκίνησε στην προσπάθειά τους να καθυστερήσουν τον έλεγχο για να προλάβουν να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι έλειπαν», όπως είπε χτες ο υπουργός Υγείας. 

Οπως όμως διαβεβαιώνουν οι εργαζόμενοι, ο έλεγχος συνεχιζόταν κανονικά σχεδόν 4 ώρες προτού καταφτάσουν δεκάδες αστυνομικοί με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας. Σε ανακοίνωσή της, η Γραμματεία Κέρκυρας του ΠΑΜΕ περιγράφει τα γεγονότα ως εξής: «Σε κάθε τμήμα που οι εργαζόμενοι τους επισήμαιναν τις τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ελεγκτές όχι μόνο δεν τα σημείωναν, αλλά και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν ή να κατασκευάσουν παρατυπίες, ώστε να ονομάσουν τους εργαζόμενους επίορκους, για να έχουν πρόφαση να τους βγάλουν σε διαθεσιμότητα, ακόμα και να τους απολύσουν. Οι ελεγκτές σημείωναν ότι κάποιοι γιατροί δεν βρίσκονταν στα γραφεία τους, όταν είναι γνωστό ότι ένας γιατρός - στη καλύτερη περίπτωση - είναι υπεύθυνος για τους εσωτερικούς ασθενείς του τμήματός του, για τα εξωτερικά ιατρεία, για τα επείγοντα περιστατικά και για αρρώστους σε άλλα τμήματα, όταν θα κληθεί να τους εξετάσει. 

Προσπαθούσαν να κατασκευάσουν ενόχους, για να συκοφαντήσουν τους Υγειονομικούς και να δικαιολογήσουν τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση». Η παρουσία της αστυνομίας προκάλεσε τη συγκέντρωση πολλών ασθενών και των συνοδών τους, οι οποίοι αποδοκίμασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελεγκτές. Στο πλευρό τους βρέθηκαν το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, εκπρόσωποι σωματείων, Λαϊκών Επιτροπών, φορέων, κομμάτων και άλλοι Κερκυραίοι. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει η ΤΕ Κέρκυρας του ΚΚΕ, αστυνομική φρουρά απέκλεισε την έξοδο σε εργαζόμενους και ασθενείς που βρίσκονταν στο υπόγειο του νοσοκομείου, με πρόσχημα να γίνει ο έλεγχος! Εκεί χτυπήθηκε με κλωτσιά από αστυνομικό και ένας δημοσιογράφος. Σε περίεργη ετοιμότητα ο υπουργός Αμέσως μετά, «σαν έτοιμος από καιρό, βγήκε ο υπουργός υγείας στα κανάλια να προαναγγείλει ΕΔΕ και απολύσεις συνδικαλιστών. 

Εμμέσως πλην σαφώς αποκάλυψε τη σκοπιμότητα των "ελέγχων": Να φορτωθεί η ευθύνη για την άθλια κατάσταση και στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπως και στα περισσότερα νοσοκομεία και κέντρα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, στους εργαζόμενους, να περνάει και να υλοποιείται η πολιτική άγριας περιστολής των δαπανών στη δημόσια υγεία, να περάσει η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και η γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων», καταγγέλλει η ΤΕ Κέρκυρας του ΚΚΕ και καλεί τον κερκυραϊκό λαό: Να καταδικάσει τη χτεσινή επίθεση και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Να απαιτήσει να ανακληθεί η ΕΔΕ και να μη γίνει καμία απόλυση. Κάλυψη όλων των κενών θέσεων προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας. Να διεκδικήσει επαρκή χρηματοδότηση για το Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Δημόσια - Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό.

πηγή rizospastis.gr

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Νοσοκομείου Κέρκυρας.Οι στημένοι “έλεγχοι” των επιθεωρητών υγείας στο γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας στις 17/10/13 είχαν αποκλειστικό σκοπό την τρομοκρατία των εργαζόμενων αλλά και την δημιουργία εντυπώσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Οι ελεγκτές αγνοώντας τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου αγωνιωδώς προσπαθούσαν να βρουν απόντες εργαζόμενους και όταν αυτό δεν ήταν δυνατόν, με προκλητικό τρόπο σχολίαζαν γιατρούς που έλλειπαν από το σημείο ελέγχου, επειδή εξέταζαν άρρωστους σε άλλα τμήματα ή επειδή βρίσκονταν στο εστιατόριο του νοσοκομείου.
Η απολύτως δικαιολογημένη οργή και η αγανάκτηση εργαζόμενων, συνoδών και ασθενών, ανέστειλε τον προκλητικό δήθεν “έλεγχο” για να συνεχιστεί με την πρωτόγνωρη εισβολή αστυνομικών δυναμένων στους χώρους νοσηλείας, αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά τις ευαισθησίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την “τάξη”
Τον έλεγχο στα νοσοκομεία και την καταγραφή των προβλημάτων δεν την αρνούνται οι εργαζόμενοι. Δεν την επιδιώκουν όμως οι υπεύθυνοι της σημερινής εξαθλίωσης γιατί μόνο αυτοί φοβούνται την αποκάλυψη των εγκληματικών πολιτικών τους. Όσοι δηλαδή ευθύνονται για το ότι:


  • Οφείλονται στους εργαζόμενους συνολικά 3500(!!!) ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 1000 ημέρες ρεπό λόγω υπερημερίας 
  • Αντί για 150 κλίνες που δύναται να καλυφθούν με ασφάλεια ,είναι ενεργές με την αυτοθυσία του προσωπικού 250. 
  • Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και η Βραχεία Νοσηλεία λειτουργούν πραγματικά στα όρια της νομιμότητας, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χαρακτηριστικά δε στα επείγοντα της Παιδιατρικής δεν υπάρχει νοσηλευτής/-τρια!! 
  • Εντέλλονται παράνομα και καταχρηστικά ( όπως εξάλλου συμφώνησε και η Εισαγγελεύς στην οποία απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι )οι ειδικευόμενοι ιατροί στη διακομιδή ασθενών, αμισθή! 
  • Η γενική εφημέρευση συνεχίζει να στερείται την ενεργή παρουσία των πλέον απαραίτητων ειδικοτήτων, ενώ συνάδελφοι ιατροί εφημερεύουν με εντέλλεσθε πολλές ημέρες παραπάνω από το πλαφόν τους.. 
  • Χαρίζονται περί τα 2 εκατ.€ ετησίως σε ιδιωτικά συνεργεία, μόνο για τη φύλαξη και τη καθαριότητα, ενώ μισθώνονται σε ιδιώτες υπηρεσίες πληροφορικής και λογιστικού ελέγχου, και τα πλυντήρια. 
  • Οι ελλείψεις σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό είναι τεράστιες, το κόστος των οποίων μετακυλείται στους ίδιους τους ασθενείς. 
  • Τα Κ.Υ. του νομού υποστελεχώνονται στα πλαίσια της αποψίλωσης της Πρωτοβάθμιας Υγείας, με Γενικούς και αγροτικούς ιατρούς να καλούνται να καλύψουν παράτυπα τα κενά στο νοσοκομείο


Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον δημοσιογράφο Γιάννη Ανδριώτηπου υπέστη σωματική βία από βαθμοφόρο αστυνομικό στην προσπάθειά του να καταγράψει τα γεγονότα.
Καταγγέλλουμε τον υπουργό υγείας ο οποίος έσπευσε από τηλεοράσεως να απολύσει τίμιους εργαζόμενους ( στοχοποιώντας τους συνδικαλιστές) που μοχθούν καθημερινά για να κρατήσουν σε επαρκή λειτουργικότητα τα αποκαΐδια των υγειοκτόνων πολιτικών, αλλά και κάθε λογής '' πρόθυμους'' δημοσιογράφους τοπικών και κεντρικών ΜΜΕ που έσπευσαν να πάρουν θέση δίπλα στον Υπουργό κατασυκοφαντώντας το δίκαιο αγώνα μας.
 Ευχαριστούμε τον Κερκυραϊκό λαό για την συγκινητική αλληλεγγύη τουκαι τον καλούμε να περιφρουρήσει ο ίδιος το δικαίωμα του να απολαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Κέρκυρα 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ΕΙΝΝΕΥΒ  εκφράζει την συμπαράστασή της στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κέρκυρας και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, και καταδικάζουμε την προκλητική συμπεριφορά των επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας που αντί να καταγράψουν τα οφθαλμοφανή προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου Κερκύρας , επιδόθηκαν σε κυνήγι "μαγισσών" με στόχο τους Ιατρούς και τους εργαζομένους του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι η όποια επικοινωνιακή πρακτική που ακολουθεί το υπουργείο Υγείας προκειμένου να δυσφημίσει το λειτούργημα των Ιατρών και των εργαζομένων θα πέσει στο κενό.

Ο τοπικός πληθυσμός γνωρίζει πολύ καλά ,τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Εύβοια, ότι όλοι οι Ιατροί και το προσωπικό των Νοσοκομείων και ΚΥ , μάχονται με φιλοτιμία και αυτοθυσία για να κρατήσουν τα Νοσοκομεία σε αξιοπρεπή λειτουργία καθώς, οι πολιτικές της Κυβέρνησης οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και την απαξίωση των Δημόσιων δομών της Υγείας.

Η τηλεοπτική φαρσοκωμωδία του Υπουργού Υγείας με τις τηλεοπτικές εξαγγελίες για ΕΔΕ και απολύσεις εργαζομένων θυμίζουν εποχές του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" ,εποχές που ο Λαός μας έχει ξεπεράσει με την οργανωμένη μάχη και αντίθεσή του. 

Η ΕΙΝΝΕΥΒ καταδικάζει τις παραπάνω μεθοδευμένες ενέργειες του Υπουργείου Υγείας και καλεί τον Λαό να συμπαρασταθεί στους λειτουργούς της Δημόσιας Υγείας που μάχονται στο πλευρό του,για Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλους και  για να μην απαξιωθούν και να μην ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιες δομές της Υγείας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                                  ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΣΤΟ STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΥ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΣΤΟ STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΥ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Η ΕΙΝΝΕΥΒ καταγγέλλει την επέμβαση των ΜΑΤ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και τη σύλληψη 13 εργαζομένων και συνδικαλιστών που διεκδικούν δεδουλευμένα και το δικαίωμα στη δουλειά. Εδώ και 40 και πλέον μέρες οι εργαζόμενοι από τα εργοστάσια «Τσιμέντα Χαλκίδας», «Σέλμαν», «Νεοσέτ», «Ιντερκέμ», «Μηχανική» έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και διεκδικούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στα εργοστάσια που έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα. Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει!!! 


 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Επιδεινώνει τους όρους παροχής υπηρεσιών στο λαό


Παραδόθηκε, χτες, από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στον υπουργό Υγείας 

Το τρίτο πόρισμα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέδωσε, χτες, στον υπουργό Υγείας ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρης Κοντός. Το σχέδιο - όπως και τα προηγούμενα - προβλέπει Ενιαίο Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),«ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των μονάδων παροχής ΠΦΥ και θα ενσωματώνει τις μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του ΕΣΥ, τους αγροτικούς γιατρούς και τους συμβεβλημένους παρόχους ΠΦΥ, και θα λειτουργεί υπό έναν προϋπολογισμό και ενιαία διοίκηση». Η ενοποίηση των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ δε συνιστά ενιαίο σύστημα, αλλά θα συνεχίσει να αποτελεί, όπως και σήμερα, μέρος ενός συνονθυλεύματος παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία, των δήμων και των ΜΚΟ. Εκτός όμως απ' την ενοποίηση, το σχέδιο προβλέπει και τη «λειτουργική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών», όπως είπε ο Δ. Κοντός κατά την παρουσίαση του πορίσματος, για να προσθέσει: «Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει αυτή τη στιγμή 545 μονάδες σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε ανάγκη από τόσες». Οι 9.364 (γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι) του ΕΟΠΥΥ θα μπουν σε κινητικότητα, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος ωστόσο μοίρασε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κλείσει καμία μονάδα και δεν θα μείνει κανείς χωρίς εργασία. 
Ο Δ. Κοντός τάχτηκε υπέρ του να είναι ο ΕΟΠΥΥ «αγοραστής και πάροχος ΠΦΥ». Γι' αυτό το σχέδιο προβλέπει τη λειτουργία δύο Γενικών Διευθύνσεων, Παροχής και Αγοράς Υγείας, αντίστοιχα. «Στόχος - αναφέρεται στο πόρισμα - της διπλής αυτής ιδιότητας του ΕΟΠΥΥ είναι αφενός η εισαγωγή συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά και τον έλεγχο των μονοπωλιακών τάσεων από μέρους των παρόχων του ιδιωτικού τομέα και αφετέρου η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος, ο καλύτερος έλεγχος δαπανών, αλλά και η διασφάλιση ενός στοιχειώδους πακέτου παροχών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού». Η διπλή ιδιότητα του ΕΟΠΥΥ δεν απέτρεψε την εφαρμογή του κανονισμού περικοπών σε ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, επιδόματα και την αύξηση των πληρωμών των ασθενών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οσο για το «στοιχειώδες πακέτο παροχών», θα εξαρτάται κάθε φορά από τα έσοδα των συνεχώς υποχρηματοδοτούμενων και λεηλατημένων από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικών ταμείων του ΕΟΠΥΥ. Χαρακτηριστικά, το 2013, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ ήταν 4,168 δισ. ευρώ απ' τις εισφορές και η κρατική επιχορήγηση μόλις 1,1 δισ. ευρώ.

 Ετσι, τα λαϊκά στρώματα θα συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να έχουν υπηρεσίες ΠΦΥ από το νέο κρατικό φορέα, τους ιδιώτες και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός Δικτύου ΠΦΥ ανά καλλικρατικό δήμο και ένα Νομαρχιακό Δίκτυο ΠΦΥ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνεται ο Κλειστός Σφαιρικός Προϋπολογισμός, που «προκύπτει στη βάση ιστορικών απολογιστικών στοιχείων του μεγέθους του πληθυσμού και παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με τα επιδημιολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού ευθύνης». Προβλέπονται ακόμα οι Οικογενειακοί γιατροί (γενικοί γιατροί, παθολόγοι, καρδιολόγοι, γυναικολόγοι και παιδίατροι), που θα αποζημιώνονται κατά κεφαλήν, με το ετήσιο εισόδημά τους να διαμορφώνεται αναλόγως των εγγεγραμμένων ασθενών. 

Οι εργασιακές σχέσεις του ιατρικού, υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο υπηρετεί στις μονάδες Υγείας των δικτύων, προβλέπεται να διατηρηθούν. Στο νέο όμως σύστημα ΠΦΥ θα υπάρχει «πολυμορφία και ευελιξία των εργασιακών σχέσεων» και θα δοθεί η δυνατότητα στους γιατρούς να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους «με βάση τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν» και να αποζημιώνονται «για το επιπλέον έργο, με βάση την αρχή ίση αμοιβή για ίσο έργο».

πηγή rizospastis.gr

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΝΕΥΒ


Περιοδεία στα Κέντρα Υγείας Ιστιαίας και Μαντουδίου ξεκινάει από την 15.10.2013 ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ και μέλος του ΔΣ του συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Χαλκίδας, Αντώνης - Πάρις Σώτος.


Στην διήμερη επίσκεψή του ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ θα επισκεφτεί τα ΚΥ και θα έχει συναντήσεις με το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με τους λοιπούς εργαζομένους , με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο της πρωτοβάθμιας Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ θα συναντηθεί επίσης και με τοπικούς φορείς με σκοπό να συντονιστούν κοινές δράσεις για την όσο το δυνατόν αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της Δωρεάν Δημόσιας υγείας και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της Β. Εύβοιας.

Επίσης θα συζητηθούν καθημερινά προβλήματα των Ιατρών και των εργαζομένων και θα προταθούν λύσεις για να τεθούν υπ όψιν  της Διοίκησης.

Για το Γραφείο τύπου της ΕΙΝΝΕΥΒ

Αντώνιος-Πάρις Σώτος

Πρόεδρος ΔΣ


Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΝΕΥΒ ΠΕΜΠΤΗ 10/10/2013
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΝΕΥΒ  με την παρουσία του Προέδρου κ. Σώτου, του Αντιπροέδρου κ. Βόσσου, της Γραμματέα κ. Κουρμπέτη, της Ταμία κ. Παπανικολάου, του Μέλους κ. Δασκαλόπουλου και του αναπληρωματικού μέλους κ. Βλάχου
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. διαμορφώθηκαν ως εξής:
1.     Υποστηρίζουμε τη διατήρηση του Δωρεάν Δημόσιου Χαρακτήρα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου,με κατάργηση όλων των χαρατσιών( 5ευρο,25ευρο),μακρυά από κάθε εμπορευματική δραστηριότητα.
2.     Υποστηρίζουμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις θέσεις που έχουν ήδη κριθεί
3.     Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση των Νοσοκομείων Κύμης και Καρύστου.
4.     Υποστηρίζουμε τις μόνιμες δημόσιου χαρακτήρα εργασιακές σχέσεις τόσο στο πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο παροχής υγείας. Οι Ιατροί και στα δύο επίπεδα πρέπει να παραμείνουν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αξιοπρεπείς μισθούς.
5.     Καταγγέλλουμε την καθυστέρηση πληρωμής των εφημεριών των συναδέλφων που πληρώνονται από το 9%. Η τριμελής επιτροπή θα ενεργοποιηθεί για το θέμα με παράσταση στη διοίκηση.
6.     Εγκρίνουμε τη χορήγηση ,20 ευρώ έκαστος ,για τα οδοιπορικά των συναδέλφων που έρχονται για το ΔΣ από το Κέντρα Υγείας Ιστιαίας και Νοσ/μείο Καρύστου.


Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας

Αντώνιος-Πάρις Σώτος                                                    Ειρήνη Κουρμπέτη