ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Η απάντηση του κου Μιχαήλ σε ερώτημα της ΕΙΝΗ.

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ 
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα, τηλ.: 210 - 6444473, fax: 210 - 6454904, 
e-mail: mihailm@otenet.gr 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014 

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 Σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ. 5206/26-02-2014 Απόφασης του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κατόπιν του με 
αριθ. πρωτ. 3361/21-02-2014 εγγράφου της 6ης
 Υγειονομικής Περιφέρειας 
και του με αριθ. πρωτ. 8324/25-02-2014 εγγράφου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε Ελεγκτής Ιατρός Επιμελητής Β’ Παθολογίας 
του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
Ιατρό Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας του Νοσοκομείου και ότι οι εν λόγω 
Ιατροί θα ασκούν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο μέχρι τον ορισμό εκ νέου 
Ελεγκτών Ιατρών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχω να επισημάνω τα εξής: 
1. Η άσκηση του Δευτεροβάθμιου ελέγχου των δαπανών υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υγειονομικού και φαρμακευτικού, επιθεώρησης συμβεβλη-
μένων παρόχων υγείας και ο εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
γίνονται από τα αρμόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια 
της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της (άρθρο 19 εδ. α’ του 
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΦΕΚ Β’ 
3054/18-11-2012). 
2. Εντεταλμένοι ελεγκτές ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελέγχουν παραστατικά 
δαπανών υγείας, προεγκρίνουν και εγκρίνουν παροχές υγειονομικών 
υλικών, φαρμάκων, νοσήλια, εισαγωγή και έξοδο ασθενών από συμ-
βεβλημένους παρόχους υγείας και κάθε άλλη διαδικασία, όπου αυτό 
προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως 
και την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 19 εδ. β’ του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
3. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας προβλέπεται η ανάθεση 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, εκτός από τους 
Ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων, Κέν-
τρων Υγείας, εντός των δομών τους (άρθρο 19 εδ. γ’ του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η όλη δε εποπτεία κάθε 
ελέγχου υπάγεται στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. (άρθρο 19 εδ. δ’ του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
4. Οι υποχρεώσεις των Ελεγκτών Ιατρών καθώς και οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους, διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 3 και 4 του 
Π.Δ.121/2008 (ΦΕΚ Α’ 183) ή όπως προκύπτει από τη σχετική Νομο-
θεσία (άρθρο 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Συμπέρασμα 
α) Επειδή προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας 
ανάθεση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου και σε 
 Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, εντός των δομών 
τους, η ως άνω Απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων όφειλε να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους 
αναγκαιότητας, την κατ’ εξαίρεση ανάθεση του ελεγκτικού έργου στον 
ως άνω Ιατρό του Νοσοκομείου όπως και να περιγράψει επακριβώς το 
ανατιθέμενο ελεγκτικό έργο (άρθρο 17 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45). 
β) Η ανάθεση ελεγκτικού έργου σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας, προβλέπεται ως κατ’ εξαίρεση μέτρο και φυσικά επ’ 
ουδενί ως κανόνας. Συνεπώς, η αναφορά στην ως άνω Απόφαση του 
Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ότι «οι 
ανωτέρω ιατροί θα ασκούν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο μέχρι τον 
ορισμό εκ νέου ελεγκτών-ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ», δίδει την εντύπωση 
περισσότερο της ανυπαρξίας καταληκτικού χρονικού ορίου, παρά την 
εξαίρεση, όπως ρητά προβλέπεται. 
γ) Πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση το γεγονός, ότι οι Ιατροί ΕΣΥ, οι 
οποίοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν ελεγκτικό έργο, δεν θα μπορούν να 
είναι θεράποντες Ιατροί, ούτε να παρέχουν υπηρεσία στα Εξωτερικά 
Ιατρεία των Νοσοκομείων, ούτε να πραγματοποιούν εφημερίες, με συνέ-
πεια να προκληθεί οξύτατο πρόβλημα σε Τμήματα ή/και σε Κλινικές 
Νοσοκομείων, που λειτουργούν σε οριακό σημείο, τιθεμένων ζητημάτων 
εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας. 

Με εκτίμηση, 
Μιχαήλ Μιχαήλ 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Συγχωνεύσεις μετά την επαναλειτουργία μονάδων του ΕΟΠΥΥ


Θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάρτη. Διευρύνονται και οι ΣΔΙΤ στο χώρο της Υγείας
Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, θα βρει την ΠΦΥ με λιγότερες μονάδες, προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, σε βάρος της υγείας των ασφαλισμένων
Eurokinissi
Με συγχωνεύσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την επαναλειτουργία των μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα συνεχιστούν οι ανατροπές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ενώ με νομοσχέδιο - σκούπα, που θα κατατεθεί μέσα στο Μάρτη, θα διευρυνθούν οι εκχωρήσεις τομέων των δημόσιων νοσοκομείων στην επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Τα παραπάνω προκύπτουν απ' την ενημέρωση του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, και του γενικού γραμματέα του υπουργείου, Π. Καλλίρη, σε διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων. Χτες, ήταν η τελευταία μέρα κατάθεσης αιτήσεων για την επαναπρόσληψη των 7.736 γιατρών, υγειονομικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ, που μπήκαν σε διαθεσιμότητα - κινητικότητα. Απ' τους υγειονομικούς κατέθεσαν αίτηση σε ποσοστό 95%, τους διοικητικούς 86% και απ' τους 5.500 γιατρούς πολύ λιγότεροι απ' τους μισούς.
Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι σήμερα θα συναντηθεί με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να προσδιορίσουν τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχτούν για επικουρικούς γιατρούς. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο αριθμός των θέσεων δεν θα είναι ο ίδιος με όσους γιατρούς είχαν μέχρι τώρα μια μόνιμη σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ (δηλαδή 5.500). Οπως εξήγησε, μπορεί να προκηρυχτούν λιγότεροι - «όσους χρειαζόμαστε» - και ορισμένες απ' αυτές τις θέσεις να προκηρυχτούν για τα νοσοκομεία.
Προκύπτει, δηλαδή, ότι στις 20 Μάρτη, οι 330 μονάδες του ΕΟΠΥΥ θα επαναλειτουργήσουν με λιγότερο προσωπικό. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι θα επαναλειτουργήσουν όλες, ενώ απαντώντας σε ερώτηση αν θα γίνουν συγχωνεύσεις είπε: «Ναι, σίγουρα θα γίνουν συγχωνεύσεις, αλλά αυτή θα είναι μια διαδικασία για το επόμενο εξάμηνο». Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες συγχωνεύσεις δομών δε θα γίνουν με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, αλλά με καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια, που σημαίνει νέα υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας για το λαό.
Ηδη το λουκέτο έφερε αύξηση της προσέλευσης στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων κατά 17%, κατάσταση που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και μετά τις 20 Μάρτη. Μέσα στο Μάρτη θα αρχίσουν, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, και οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων στην επαρχία. Θα γίνουν «αλλαγές χρήσης», όπως είπε, και οι οποίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απέφεραν «εξοικονόμηση πόρων 35 εκατ. ευρώ». Επίσης, μέσα στο Μάρτη θα ολοκληρωθεί η κινητικότητα των οδηγών των ασθενοφόρων των νοσοκομείων που θα μεταφερθούν όλοι στο ΕΚΑΒ.
Ερχονται νέες ΣΔΙΤ
Η διεύρυνση των ΣΔΙΤ θα γίνει για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, όπως ανέφεραν τόσο ο υπουργός όσο και ο γενικός γραμματέας. Ηδη το κράτος πληρώνει για τις ιδιωτικές εταιρείες (σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη) στα νοσοκομεία πάνω από 400 εκατ. ευρώ το χρόνο. Κι ενώ μέχρι τώρα έλεγαν ότι δεν θα εκχωρηθούν ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, χτες ο υπουργός Υγείας είπε ότι μπορεί να εκχωρηθεί και ένας αξονικός τομογράφος, που «θα δουλεύει με γιατρό του ΕΣΥ».
Τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία θα λειτουργήσουν κατ' αναλογία με τα απογευματινά ιατρεία και για το σκοπό αυτό θα γίνουν συμβάσεις με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή θα πληρώνουν τοις μετρητοίς οι άρρωστοι. Ως αιτιολογία για τα απογευματινά, με πληρωμή, χειρουργεία προβάλλεται η παράκαμψη των μεγάλων αναμονών. Επικαλούνται δηλαδή το αποτέλεσμα της δικής τους αντιλαϊκής πολιτικής στην Υγεία.
Κινούμενη στην ίδια λογική της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος με όρους αγοράς, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στους διοικητές ότι όταν κάποιο νοσοκομείο παραπέμπει έναν άρρωστο σε κάποιο άλλο, τότε αυτό θα χρεώνεται με το κόστος της νοσηλείας του ασθενούς. «Δεν μπορεί να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου που δέχεται την παραπομπή», ανέφεραν ο υπουργός και ο γενικός γραμματέας.

πηγή rizospastis.gr

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

«Στον αέρα» τα χειρουργεία στο «Ελπίς»

Ένας νοσηλευτής για 35 ασθενείς και ένας τραυματιοφορέας για 40 τακτικά χειρουργεία
Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, ανά πάσα στιγμή μπορούν να σταματήσουν οι 3.500 χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο «Ελπίς»
Ατυπα (!) λειτουργούν τα χειρουργεία στο νοσοκομείο «Ελπίς», γιατί δεν προβλέπονται από το νέο οργανισμό - έκτρωμα του 2012. Ταυτόχρονα, 24 από τα 200 κρεβάτια μένουν «κλειστά», λόγω έλλειψης προσωπικού. Τις επιπτώσεις της άγριας λιτότητας και των ελλείψεων στο νοσοκομείο παρουσίασαν χτες οι εργαζόμενοι σε συνέντευξη Τύπου.Οπως κατήγγειλαν, το γεγονός ότι δεν προβλέπονται χειρουργεία σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σταματήσουν 3.500 χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο (το 2013 έγιναν 3.437), τη στιγμή που μακραίνουν οι ουρές σε άλλα νοσοκομεία. Ολα τα τμήματα δουλεύουν με προσωπικό σε «όριο ασφαλείας», λόγω των μεγάλων ελλείψεων, τη στιγμή που διευρύνονται οι λειτουργίες του νοσοκομείου, όπως η 24ωρη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στις εφημερίες και η μεταφορά της αιμοδοσίας από το Δρακοπούλειο, που έφτασε τη συλλογή αίματος σε 15.000 φιάλες (από 5.000).
Ακόμα και με το νέο οργανισμό, είναι κενές 50 από τις 264 θέσεις νοσηλευτών και 24 από τις 82 γιατρών. Το αποτέλεσμα είναι να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής σε 35 ασθενείς και ένας τραυματιοφορέας να καλείται να καλύψει τις ανάγκες για 40 τακτικά χειρουργεία και να τρέχει για μεταφορά ασθενών και εξετάσεων.
Μετά από τα λουκέτα στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, τριπλασιάστηκε η προσέλευση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), όπου καταφτάνουν 40.000 άρρωστοι το χρόνο. Πέρσι έγιναν συνολικά 10.655 εισαγωγές (4.087 από τα ΤΕΠ και 6.568 από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία). Οπως τόνισαν οι εργαζόμενοι, «το δράμα είναι οι ανασφάλιστοι. Οταν τους πούμε ότι χρειάζονται εισαγωγή, ζητούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για να μην κάνουν εισαγωγή, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Ηδη το νοσοκομείο άρχισε να στέλνει επιστολές προς ανασφάλιστους πριν στείλουν τα χρέη τους στην εφορία. Εστειλαν ακόμα και σε άστεγη, που νοσηλεύτηκε τρεις φορές στο νοσοκομείο».
Η προοπτική του νοσοκομείου ήταν για 260 κρεβάτια, όμως λειτουργούν 200 και από αυτά μένουν «κλειστά» 24, λόγω της έλλειψης προσωπικού. Γεμίζουν όμως με τη διασπορά επειγόντων περιστατικών στην εφημερία. Αλλά και αυτά δε φτάνουν. Ετσι, σε μια τελευταία εφημερία το ΕΚΕΠΥ έδωσε εντολή να αναπτυχθούν επικουρικές κλίνες - δηλαδή ράντζα - κι έτρεχαν να φέρουν φορεία από το διπλανό «Αγιο Σάββα», που τελικά δε χρειάστηκαν.
Η κρατική επιχορήγηση μειώθηκε σε 13 εκ. ευρώ για το 2014, από 36 εκ. το 2010. Ετσι παρατηρούνται ελλείψεις σε εφόδια υγιεινής για τους ασθενείς, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καλύπτουν με δικά τους χρήματα μπαταρίες, μελάνια και εκτυπωτικά. Γιατροί και εργαζόμενοι, μετά από τις περικοπές στους μισθούς, δεν πληρώνονται εφημερίες και νυχτερινά. Σήμερα, οι εργαζόμενοι θα κάνουν γενική συνέλευση.

πηγή rizospastis.gr

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ


Σήμερα συνεκλήθη σε σώμα το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Χαλκίδας-Κύμης-Καρύστου.
Εκτός από τα θέματα ρουτίνας τα οποία αφορούσαν λειτουργικές κυρίως δαπάνες ετέθησαν και μερικά θέματα τα οποία θεωρούμε σαν ΕΙΝΝΕΥΒ ότι αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινή λειτουργία του Ιατρονοσηλευτικου προσωπικού και όχι μόνο.
Επίσης ετέθησαν υπόψη του Διοικητή τα αιτήματα των κλινικών που μου διαβίβασαν οι κλινικές (Χειρουργική, Παιδιατρική,Αναισθησιολογικό,Ακτινολογικό) καθώς και η πρότασή μου για την εύρυθμη λειτουργία των Εκτάκτων Εξωτερικών Ιατρείων και η διοίκηση δεσμεύτηκε να τα μελετήσει και να αποφανθεί στο επόμενο ΔΣ.
Αυτό με το οποίο διαφώνησα κάθετα είναι η σκοπιμότητα της προμήθειας μηχανημάτων χτυπήματος καρτελών παρουσίας θέμα που θα τεθεί και υπόψη της ΓΣ των συναδέλφων.
Το τελευταίο όμως το οποίο θεωρώ ανυπόστατο και σαν σκέψη και σαν έγγραφο είναι η οδηγία της 5ης ΔΥΠΕ για την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των Τακτικών Ιατρείων(βλέπε σχετική φωτό)* λόγω των αυξημένων αναγκών της προσέλευσης ασφαλισμένων του πρώην ΕΟΠΥΥ πράγμα που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση του έργου του ήδη υποστελεχωμένου Νοσοκομείου.
Η ΕΙΝΝΕΥΒ θα τοποθετηθεί και επίσημα στην αυριανή απόφαση του ΔΣ της για τα ανωτέρω πλην όμως πληροφορώ τους συναδέλφους ότι απέναντι σε τέτοιες πολιτικές και μεθοδεύσεις θα σταθούμε κάθετα ενάντιοι.
Δεν είναι δυνατόν το ήδη υποπληρωμένο , επιβαρυμένο και κουτσουρεμένο προσωπικό του Νοσοκομείου να βάλει πλάτες για να πετύχει η πολιτική της υποβάθμισης και της απαξίωσης της Δημόσιας Υγείας της χώρας.
Διαχειριστές της μιζέριας τους δεν θα γίνουμε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

*

ΥΓ: Η πολιτική του υπουργείου Υγείας όπως εκφράζεται μέσω του απαράδεκτου εγγράφου-οδηγία από την 5η ΔΥΠΕ για την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των Τακτικών Ιατρείων ,για να καλύψουν την αυξημένη προσέλευση των ασφαλισμένων του πρώην ΕΟΠΥΥ !
Και απαντάμε : Οποιος γεννάει ......ΠΕΔΥ , να έχει και την δυνατότητα να το αναθρέψει! Στις πλάτες του υποπληρωμένου Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων νοσοκομείων δεν θα στηριχθεί η απαράδεκτη πολιτική της συρρίκνωσης και της υποβάθμισης της δημόσιας Υγείας.


Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Αδηλο το μέλλον των μονάδων του ΕΟΠΥΥ


Ενδεχόμενα προβλήματα στη στελέχωσή τους θα τις καταστήσει ανέτοιμες να ξανανοίξουν μετά τις 19/3
Από τις κινητοποιήσεις των ταξικών συνδικάτων για τα ζητήματα της Υγείας
Μακραίνει επικίνδυνα η ημερομηνία που θα ανοίξουν ξανά οι 330 μονάδες του ΕΟΠΥΥ, στις οποίες μπήκε λουκέτο στις 19/2/2014 και άρχισε η διαθεσιμότητα 7.734 εργαζομένων -εκ των οποίων οι 5.500 είναι γιατροί. Οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται πια υπό τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και εκτός απ' την ημερομηνία επαναλειτουργίας, δεν είναι πια σίγουρο αν θα ανοίξουν ξανά και οι 330 μονάδες.Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επέμενε χτες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι στις 19/3/2014 που λήγει η διαδικασία της διαθεσιμότητας - κινητικότητας, θα ανοίξουν οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ, ως μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Ωστόσο, όμως, υπάρχουν στοιχεία που συνηγορούν ότι οι μονάδες δε θα είναι έτοιμες.
Σύμφωνα με όσα είπε χτες ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης έχει ολοκληρωθεί για 114 απ' τις 120 μεγάλες νομαρχιακές και τοπικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Δεν έχουν παραδοθεί, για διάφορους λόγους, στο Βύρωνα, στη Δάφνη, στο Νέο Κόσμο, στην Αργυρούπολη, στην Πετρούπολη και τον Οίκο του Ναύτη.
Μέχρι την περασμένη Παρασκευή, είχαν καταθέσει αιτήσεις για ένταξη στο νέο σύστημα 1.389 γιατροί. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, θα κάνουν αιτήσεις 2.500 - 3.000 γιατροί που μέχρι τώρα είχαν μόνιμη εργασιακή σχέση με τον ΕΟΠΥΥ.
Οι υπόλοιπες 2.500 - 3.000 θέσεις -μέχρι τις 5.500 δηλαδή- θα καταργηθούν και θα καλυφθούν με επικουρικούς ή μόνιμους γιατρούς, όπως είπε ο Αδ. Γεωργιάδης. Για μεν το επικουρικό προσωπικό, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας, για δε το μόνιμο δύο και τρία χρόνια, όπως παραδέχτηκε ο υφυπουργός. Μ' άλλα λόγια, η επαναλειτουργία των μονάδων του ΕΟΠΥΥ φαίνεται να χωλαίνει κι άλλο.
Μάλιστα, η κυβέρνηση, έχοντας επίγνωση τι θα συμβεί, άρχισε την επιστράτευση παθολόγων γιατρών απ' τα κρατικά νοσοκομεία που θα συνταγογραφούν στα εξωτερικά ιατρεία, όπου κατευθύνεται ο μεγαλύτερος όγκος των 1,8 εκ. αρρώστων που επισκέπτονταν κάθε μήνα τις μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε και χτες απειλητικός προς τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Είπε ότι όσοι γιατροί κάνουν αίτηση συμμετοχής στο ΠΕΔΥ και στη συνέχεια αρνηθούν να πάρουν μέρος, δε θα μπορέσουν να υπογράψουν ποτέ στο μέλλον συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ, ως συμβεβλημένοι γιατροί. Αντίθετα, όσοι γιατροί ανήκαν μέχρι τώρα στον ΕΟΠΥΥ και δεν κάνουν αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ, θα μπορέσουν την επομένη της λήξης της κινητικότητας να υπογράφουν σύμβαση ως συμβεβλημένοι.

πηγή rizospastis.gr

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιβαρύνονται απ' τη γύμνια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας


Τα ΤΕΠ του «Ευαγγελισμού» δέχονται περισσότερα από 115.000 περιστατικά το χρόνο
Το 80% των περιστατικών θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σε πρωτοβάθμιες δομές. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί με το κλείσιμο των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ 
 Ακτινογραφία της γύμνιας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αλλά και των αδυναμιών των μικρών νοσοκομείων να προσφέρουν υπηρεσίες ΠΦΥ και να αποφορτίσουν τα μεγαλύτερα, αποτελούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χτες στο 19ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο του «Ευαγγελισμού» για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, την περίοδο 2009 - 2013. Τα στοιχεία παρουσίασε ο διευθυντής Καρδιολογίας Ηλίας Σιώρας, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτά, στα ΤΕΠ εξετάζονται κάθε χρόνο 115.000 - 120.000 ασθενείς (καταγεγραμμένοι). Από αυτούς, το 20% διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και το 80% με ίδια μέσα (οχήματα ή πεζή). Από τους διακομιζόμενους με το ΕΚΑΒ, εισάγεται για νοσηλεία το 1/3 και από τους προσερχόμενους με ίδιο μέσο το 1/7.

 Ο «Ευαγγελισμός» κάνει 8 «μεγάλες» - δηλαδή 24ωρες - και 12-15 «μικρές» - δηλαδή μέχρι το μεσημέρι - εφημερίες το μήνα. Απ' τις 115.000 προσελεύσεις κάθε χρόνο στα ΤΕΠ, οι 7.500 γίνονται στις «μικρές» εφημερίες και απ' αυτές το 33% γίνεται με το ΕΚΑΒ και το 66% με ίδια μέσα. Το συμπέρασμα, όπως αναφέρθηκε στο σεμινάριο, είναι: Ανύπαρκτη ΠΦΥ και αδυναμία άλλων μικρότερων νοσοκομείων, είτε της Αθήνας, είτε της περιφέρειας, να αποφορτίσουν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, όπως ο «Ευαγγελισμός». Με τη νέα πραγματικότητα στον ΕΟΠΥΥ, σαφέστατα θα υπάρξει επιδείνωση τόσο στα ΤΕΠ, όσο και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Κάθε χρόνο στον «Ευαγγελισμό» γίνονται 52.000 εισαγωγές για νοσηλεία, εκ των οποίων το 45% γίνεται μέσω των ΤΕΠ, όταν η διεθνής αντιστοιχία είναι 10%. 

Οπως τονίστηκε, «έτσι δεν υπάρχει άνεση κλινών για τακτικά εισιτήρια λόγω του τεράστιου όγκου των επειγουσών εισαγωγών, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται ο ρόλος του πραγματικά επείγοντος περιστατικού. Γι' αυτό εμφανίζονται μακρές λίστες αναμονής - άνω του εξαμήνου - σε χειρουργικές ειδικότητες». Αναφέρθηκαν ακόμα τα εξής στοιχεία: Ενα ποσοστό 15% περίπου εξετάζεται στα ΤΕΠ σε πάνω από μία ειδικότητες (κατά την προσέλευσή του). Επίσης, ένα άγνωστο ποσοστό είναι οι μη καταγραφόμενοι, που εξετάζονται κατά εκατοντάδες. Κατ' εκτίμηση, στα ΤΕΠ ένα ποσοστό της τάξης 10-15% δεν καταγράφεται λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, ελαφρές περιπτώσεις δεν αξιολογούνται (κακώς) ως ανάγκη για καταγραφή και ανασφάλιστοι. Το τελικό συμπέρασμα, όπως επισημάνθηκε στο σεμινάριο, είναι: «Η πολύ μεγάλη προσέλευση που ήδη υπάρχει, οι συνέπειες της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, η κατάσταση στην ΠΦΥ και σε μικρά δευτεροβάθμια ή περιφερειακά νοσοκομεία, η πανθομολογούμενη έλλειψη προσωπικού στα επείγοντα (και σε όλο το νοσοκομείο), υπαγορεύουν άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε να αρθούν οι αιτίες της καθημερινής κατάστασης στα ΤΕΠ του νοσοκομείου».

πηγή rizospastis.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΠΊΣΩ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2014
Α.Π:5351ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέμα: Ένδικα μέσα για τις περικοπές του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου

Ως γνωστόν το ΣτΕ συζήτησε προ μηνός το θέμα των περικοπών που προκλήθηκαν από το μνημόνιο στο ειδικό μισθολόγιο των ένστολων και σύμφωνα με πληροφορίες αποφάνθηκε ότι η περικοπή ήταν αντισυνταγματική. Η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, εικάζεται όμως από έγκριτους νομικούς ότι θα συμπαρασύρει όλα τα άλλα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου.
Από πλευράς ΟΕΝΓΕ κρίθηκε σκόπιμο ν΄ αρχίσει η συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε μόλις δημοσιευτεί η απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους να είμαστε έτοιμοι ως νοσοκομειακοί γιατροί ν΄ ασκήσουμε ανάλογες προσφυγές. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, στο οποίο είχε κληθεί να παράσχει διευκρινήσεις ο κ. Μιχαήλ.
Η προσφυγή θα γίνει από κάθε Ένωση Γιατρών χωριστά, έχοντας τη νομική συνδρομή-επικάλυψη της ΟΕΝΓΕ. Τα έξοδα ανά προσφυγή ανέρχονται συνολικά στις 5000 ευρώ και θα βαρύνουν το ταμείο κάθε Ένωσης.
Σε κάθε προσφυγή θα συμμετάσχουν η Ένωση και η ΟΕΝΓΕ, καθώς και ένας ενδεικτικός αριθμός συναδέλφων που οφείλουν να συλλέξουν τα αντίστοιχα έγγραφα που αναφέρει ο κ. Μιχαήλ (επισυνάπτονται). Οι εν λόγω συνάδελφοι πρέπει να καλύπτουν όλες τις βαθμίδες (Συντονιστής, Διευθυντής, Επιμελητής Α και Β, ειδικευόμενος). Στην περίπτωση των ειδικευομένων θα πρέπει να είναι συνάδελφοι που εργάζονταν ήδη από τον Μάιο του 2012. Οι αγροτικοί γιατροί ανήκουν στο Ενιαίο Μισθολόγιο και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην αγωγή.
Τα έγγραφα θα αποσταλούν ταχυδρομικά κατευθείαν στον κ. Μιχαήλ (Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα- τηλ. 210-6444473) σημειώνοντας στο διαβιβαστικό και το ονοματεπώνυμο καθώς και το τηλέφωνο του Προέδρου της Ένωσης ή άλλου συναδέλφου που θα αναλάβει το συντονισμό, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία του νομικού γραφείου σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι από πλευράς ΟΕΝΓΕ θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία μαζί σας και με το νομικό γραφείο του κ. Μιχαήλ, ενώ η συνδρομή μας είναι δεδομένη ακόμη και στην περίπτωση που κάποια Ένωση επιλέξει άλλο νομικό γραφείο.

Για την ΟΕΝΓΕ
     
                           
                          
Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Κυρίλλου Λουκάρεως 55,  11475 Αθήνα,  τηλ.: 210 - 6444473,  fax: 210 - 6454904,  
e-mail: mihailm@otenet.gr
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Κύριο
Δημήτριο Βαρνάβα
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Οδός Λαμίας, αριθ. 2
Αθήνα

     Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,
  Σε σχέση με τα καταρχήν απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα για τις μισθολογικές προσφυγές, θέτω υπόψη σας τα εξής:
1.      Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας των προσφευγόντων Ιατρών (10 κατ’ ανώτατο όριο ανά προσφυγή).
2.      Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (πρόσφατο) για κάθε προσφεύγο-ντα (θα ζητηθεί από το αντίστοιχο Νοσοκομείο).
3.      Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις των προσφευγόντων Ιατρών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, καθώς επίσης και των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2012, ήτοι του τριμήνου προ της εφαρμογής των μισθολογικών περικοπών (1.8.2012).
4.      Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος οικ. ετών 2012 και 2013 των προσφευγόντων Ιατρών.
5.      Καταστατικά (σύστασης και τροποποιήσεων) όπως ισχύουν σήμερα, όλων των Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών και της ΟΕΝΓΕ.
6.      Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης από τις Ενώσεις.
7.      Θεωρώ, ότι στις μεγάλες περιφέρειες (Αττική, Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως Πάτρα) θα απαιτηθεί η άσκηση περισσότερων της μιας προσφυγών λόγω της πληθώρας των μεγάλων Νοσοκομείων (8-10 Νοσοκομεία Αττικής, 4 ή 5 Νοσοκομεία Θεσ/νίκης κλπ.), τα οποία θα είναι και οι κύριοι αντίδικοί μας, δεδομένου ότι εκκαθαριστές της μισθοδοσίας είναι οι Διοικητικοί Διευθυντές αυτών (δηλαδή μία προσφυγή για κάθε μεγάλο Νοσοκομείο αντιστοίχως).
Παραμένω στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΟΠΥΥ Από το «λουκέτο» χάνονται 1,8 εκ. δωρεάν επισκέψεις το μήνα


Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μείωση σε 100 από 330 των πολυιατρείων, σύμφωνα με καταγγελία των εργαζόμενων στον ΕΟΠΥΥ

Σε αύξηση κατά 30% των επισκέψεων ασθενών στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας και στον ιδιωτικό τομέα οδηγεί το «λουκέτο» στις 330 υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή, 1,8 εκατομμύρια δωρεάν επισκέψεις το μήνα, μέχρι να επαναλειτουργήσουν τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, μεταφέρονται στους παραπάνω παρόχους υπηρεσιών Υγείας.Η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει κι άλλο την κατάσταση στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία και το προσωπικό τους, θα αυξήσει την αναμονή και την ταλαιπωρία για τους ασθενείς, θα υποβαθμιστεί αντικειμενικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, ενώ θα επιβαρυνθεί επιπλέον η τσέπη των ασθενών. Αντίστοιχα, θα επιδεινωθεί η κατάσταση στη συνταγογράφηση.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Task Force για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), το 30% των επισκέψεων (ή 21.450.000 για ΠΦΥ) γίνονται σε μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή, κυρίως στα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ, στα οποία τώρα μπαίνει «λουκέτο» για έναν τουλάχιστον μήνα, ενώ παραμένει αμφίβολο αν θα ξαναλειτουργήσουν και με πόσο προσωπικό. Υπενθυμίζεται ότι, για να εξεταστεί στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ο ασθενής καταβάλλει το γνωστό «5ευρω» χαράτσι, ενώ στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να καταβάλλει συμμετοχή 15%.
Η κατανομή των επισκέψεων
Από την ίδια έκθεση και άλλες πηγές, προκύπτουν και τα εξής:
  • Πάνω από 71,5 εκατομμύρια είναι η επισκέψεις στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κάθε χρόνο. Αντιστοιχούν, δηλαδή, τέσσερις κατά κεφαλήν επισκέψεις το χρόνο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
-- Το 20% στο δημόσιο σύστημα υγείας (Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία νοσοκομείων).
-- Το 30% από τις μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή κυρίως απ' τα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ.
-- Το 5% από αντίστοιχες υπηρεσίες εκτός ΕΟΠΥΥ και ΟΤΑ.
-- Το 45% από τον ιδιωτικό τομέα, με το 25% από γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
Συνολικά, υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται:
-- Από πάνω από 201 Κέντρα Υγείας και άλλα 1.530 πολυδύναμα ή απλά ή ειδικά περιφερειακά-αγροτικά ιατρεία του δημόσιου συστήματος Υγείας, με 3.100 γιατρούς (περίπου το 50% είναι γενικοί ιατροί), 2.400 νοσηλευτές και 2.500 λοιπό προσωπικό.
-- Από 330 περίπου πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), με 9.000 περίπου προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό), εκ των οποίων οι 7.730 μπήκαν σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα από χτες. Σύμφωνα με χτεσινή καταγγελία του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Αττικής του ΕΟΠΥΥ, η κυβέρνηση σχεδιάζει τον περιορισμό των παραπάνω πολυιατρείων μόνο σε 100 πανελλαδικά.
-- Από τα 132 ΤΕΙ και τα 85 ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων.
-- Από πάνω από 200 συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές μονάδες.
-- Από πάνω από 5.000 συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς ειδικοτήτων (1/10 περίπου γενικοί ιατροί).
Αλλεπάλληλοι αποκλεισμοί ασθενών
Με τις μέχρι τώρα ανατροπές που έγιναν στην ΠΦΥ και τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (1/1/2012), μειώθηκαν δραματικά οι επισκέψεις στα πολυιατρεία του Οργανισμού σε σχέση με τη λειτουργία τους όταν ήταν ακόμη στο ΙΚΑ.
Πριν τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, στα πολυιατρεία του ΙΚΑ, και με κάλυψη για 5,5 εκ. ασφαλισμένους, γίνονταν 32 εκ. επισκέψεις. Τώρα, με κάλυψη 10,5 εκ. ασφαλισμένων, γίνονται μόλις 21,45 εκ. επισκέψεις. Υπήρξε, δηλαδή, μια μείωση 32,9%. Η μείωση οφείλεται στην υποχρηματοδότηση του Οργανισμού, τους περιορισμούς που μπαίνουν απ' το νέο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ αλλά και τη δραματική μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων. Ετσι, έξι στους δέκα αρρώστους ανέβαλαν ή τελικά δεν προσέφευγαν στις υπηρεσίες ΠΦΥ.
Την ίδια ώρα, η προσέλευση ασθενών στα νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 35,3% την περίοδο 2009-2013, επιβαρύνοντάς τα κι άλλο, αφού λειτουργούν υποχρηματοδοτούμενα και με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.

πηγή rizospastis.gr

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣΤα έκτακτα εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Χαλκίδας βάσει του οργανισμού του Νοσοκομείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3479 / 31.12.2012 διαχωρίζονται σε Παθολογικό και Χειρουργικό Έκτακτο ΕΙ.
Το ΤΕΠ αναφέρεται σαν τμήμα , πλην όμως άνευ οργανογράμματος και χωρίς αναφορά στην στελέχωσή του.
Στα ανωτέρω Έκτακτα Ιατρεία , εφημερεύουν οι Ιατροί (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ) των ανωτέρω Κλινικών (Παθολογική, Χειρουργική) που είναι και οι κλινικές υποδοχής ,διαλογής και αξιολόγησης όλων των περιστατικών που προσέρχονται στα εν λόγω Ιατρεία.
Το σχήμα εφημέρευσης των Ιατρών που εφημερεύουν στα Έκτακτα Ιατρεία  συντάσσεται και στελεχώνεται από τις ανωτέρω Κλινικές (Παθολογική ,Χειρουργική) ανάλογα με την οργανική τους σύνθεση και με γνώμονα την επιστημονικά ασφαλή εφημέρευση.
Οι κλινικές ειδικοτήτων του Νοσοκομείου εφημερεύουν ,με ανάλογο ασφαλές πρόγραμμα , και συνεπικουρούν το έργο των Εκτάκτων Ιατρείων. Εφημερευεύουν πρωτίστως για τους νοσηλευόμενους ασθενείς των Κλινικών αλλά και για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών των Εκτάκτων Ιατρείων.
Οι Ιατροί εφημερεύοντες των Κλινικών καλούνται από τους εφημερεύοντες των Κλινικών των Εκτάκτων Ιατρείων, και αφού έχει προηγηθεί η αντικειμενική και κλινική εκτίμηση του ασθενούς ( κλινικοεργαστηριακός έλεγχος) και κρίνεται αναγκαία η συνδρομή του εκάστοτε Ιατρού ειδικότητας. Η κλήση του ιατρού ειδικότητας γίνεται πάντα από τον εκάστοτε εφημερεύοντα του οικείου Ιατρείου.
Επικουρικά για την διαλογή και μόνο των προσερχομένων περιστατικών, ορίζεται ένας υπεύθυνος ειδικευμένος Ιατρός (Γεν. Ιατρικής) με κύριο μέλημα την διαλογή και κατεύθυνση του περιστατικού στο ανάλογο Ιατρείο (Παθολογικό ή Χειρουργικό), αλλά και την αξιολόγηση του εκτάκτου (επείγοντος) χαρακτήρα του περιστατικού.
Ο ανωτέρω Ιατρός θα εφημερεύει καθημερινά στον χώρο των Εκτάκτων ΕΙ.
Οι Ιατροί του Ακτινολογικού Τμήματος προκειμένου να συνδράμουν στο βαρύ έργο της εφημέρευσης των Εκτάκτων ΕΙ , θα πρέπει να γνωματεύουν με σύντομο σχόλιό τους την ζητούμενη απεικονιστική εξέταση ( ακτ/φία, U/S , CT scan) προκειμένου να τεθεί η διάγνωση όσο το  δυνατόν συντομότερα από τους παραπέμποντες Ιατρούς των Εκτάκτων ΕΙ. Οι παραπέμποντες Ιατροί των Εκτάκτων ΕΙ θα πρέπει να συνοδεύουν το παραπεμπτικό τους με σύντομο σχόλιο ιστορικού του ασθενούς(πχ. Κάκωση ΠΧΚ κατόπιν πτώσεως).

Η παρούσα οδηγία μπορεί να τεθεί σε άμεση εφαρμογή και ισχύει μέχρι την πλήρη λειτουργία, του ΤΕΠ σαν αυτόνομο τμήμα και παράλληλα έως την πλήρη λειτουργία του ΠΕΔΥ ,όπου και θα γίνεται πλέον η πρωτοβάθμια διαλογή και αξιολόγηση της  πλειονότητας των ασθενών.-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣΚυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Να εμποδιστούν τα σχέδια της κυβέρνησης στην Υγεία

Η εφαρμογή του νόμου για την ΠΦΥ θα φέρει χειρότερες υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα και θα υποχρεώσει το λαό να βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη Με δυο παράλληλες διαδικασίες, την παράδοση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και την υπαγωγή του προσωπικού σε καθεστώς διαθεσιμότητας - κινητικότητας, η κυβέρνηση βάζει μπροστά την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μετατρέπει τον ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας, από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
Από την Παρασκευή έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και παράδοσης στις κεντρικές επιτροπές που συνέστησε ο ΕΟΠΥΥ όλης της περιουσίας του Οργανισμού. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, οι διευθυντές των 57 Περιφερειών καλούνται να παραλάβουν, να διαφυλάξουν και να παραδώσουν στη συνέχεια στις ΥΠΕ περιουσία δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, ενώ η μεταφορά στις ΥΠΕ προβλέπεται να τελειώσει σε ένα μήνα. Από την Παρασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία της διαθεσιμότητας - κινητικότητας των γιατρών και του άλλου προσωπικού του ΕΟΠΥΥ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, σε διαθεσιμότητα θα τεθούν περίπου 8.000 γιατροί και εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, εκτός απ' τους 1.500 υπαλλήλους που θα μείνουν στις 57 Περιφέρειες του Οργανισμού, εκ των οποίων οι εφτά βρίσκονται στην Αθήνα. 
Οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε διαθεσιμότητα θα αμείβονται για ένα μήνα με τα 3/4 του μισθού τους και στη συνέχεια θα μετατεθούν ή θα μεταφερθούν σε οργανικές θέσεις που θα συσταθούν - μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης - στις διοικήσεις των χωροταξικά αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών. Η πρόβλεψη για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης μεταθέτει ακόμα πιο μακριά από ένα μήνα τις υποσχέσεις για ομαλοποίηση της λειτουργίας των μονάδων του ΕΟΠΥΥ. Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ που θα επιλέξουν το νέο σύστημα, θα ενταχτούν σε αυτό σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οσοι από αυτούς είχαν και ιδιωτικό ιατρείο υποχρεώνονται, όταν αναλάβουν υπηρεσία στο νέο φορέα, να προσκομίσουν και βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητάς τους απ' την εφορία. Υποχρεώνονται δηλαδή να κλείσουν το ιατρείο τους. Χειρότερες υπηρεσίες ΠΦΥ Η εφαρμογή του νόμου για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ θα χειροτερεύσει κι άλλο τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι βιώνουν ήδη τις συνέπειες από τη ραγδαία εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του τομέα Υγείας. 
Η κατάσταση θα χειροτερέψει άμεσα, καθώς η διαθεσιμότητα των γιατρών και του άλλου προσωπικού θα απογυμνώσει τα πολυιατρεία, στα οποία προσφεύγουν καθημερινά εκατομμύρια ασφαλισμένοι για εξετάσεις και συνταγογράφηση. Η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και η εξ ανάγκης καταφυγή σε υπηρεσίες επί πληρωμή δεν αναιρείται από την αύξηση, στις 400 (από 200), των επισκέψεων που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους γιατρούς. Οι επισκέψεις αυτές εξανεμίζονται από τις πρώτες μέρες του μήνα και οι ασφαλισμένοι αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη τους για εξετάσεις και φάρμακα ή να καταφύγουν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Κι εκεί όμως η κατάσταση γίνεται αφόρητη, από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ πηγαίνουν για εξετάσεις και συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται για ώρες στην ουρά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπου την περασμένη Τετάρτη η αναμονή για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία έφτασε μέχρι και τις 8 ώρες! Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι σε ένα μήνα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς. Στην πραγματικότητα, η λειτουργία τους είναι κυριολεκτικά «στον αέρα». Πέρα από το γεγονός ότι η διαδικασία της διαθεσιμότητας - κινητικότητας θα δυσκολέψει κι άλλο την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε γιατρούς, για διάστημα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ προβλέπει την αξιολόγηση των μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Τα κριτήρια, όμως, με τα οποία θα γίνει αυτή η αξιολόγηση, είναι κομμένα και ραμμένα στους στόχους της «δημοσιονομικής προσαρμογής» και στον πετσοκομμένο κατά 30% προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2014.
 Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση των δομών δε θα γίνει με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, που επιβάλλουν να μην κλείσει κανένα πολυιατρείο και να στελεχωθούν όλα με όλες τις βασικές ιδιότητες, αλλά με κριτήριο τα πετσοκομμένα κονδύλια που διαθέτει το κράτος για τον ΕΟΠΥΥ και συνολικά για την Υγεία. Συνέπεια αυτής της διαδικασίας θα είναι η συγχώνευση και το κλείσιμο δομών, αλλά και η αφαίρεση ειδικοτήτων που είναι αναγκαίες στην ΠΦΥ. Διέξοδος για το λαό Ακόμα όμως κι όταν το νέο σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία δεν πρόκειται να καλύψει τις αυξημένες λαϊκές ανάγκες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, «διαφημίζοντας» το θεσμό του οικογενειακού γιατρού ή την 24ωρη λειτουργία των δομών της «νέας ΠΦΥ». Αντίθετα, όπως σημείωνε το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τις εξελίξεις στην Υγεία (20/12/2013), το σχέδιο της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας «εναρμονίζεται με το στόχο για τον περιορισμό των δημόσιων δωρεάν παροχών σε ένα ελάχιστο "βασικό πακέτο" για όλους τους ασφαλισμένους. Οι επιπλέον αναγκαίες υπηρεσίες Υγείας θα παρέχονται με πληρωμές από το λαό. Οι ανασφάλιστοι και οι οικογένειές τους προβλέπεται να έχουν ειδικό πακέτο υπηρεσιών ΠΦΥ για την αντιμετώπιση της εξαθλίωσης. Αυτό το περιεχόμενο έχει η λεγόμενη "καθολική πρόσβαση" του λαού στις υπηρεσίες ΠΦΥ». Στην ίδια ανακοίνωση σημειωνόταν: «Η νέα οργάνωση της ΠΦΥ αποτελεί βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού ανάμεσα στις μονάδες παροχής τέτοιων υπηρεσιών του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Ενισχύονται οι "κανόνες της αγοράς" ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ, που θα αγοράζει υπηρεσίες από τις κρατικές και τις ιδιωτικές μονάδες ΠΦΥ που θα τις πωλούν».
 Η ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατέληγε μεταξύ άλλων: «Το εργατικό κίνημα και η λαϊκή συμμαχία πρέπει να αντιπαραθέσουν και να διεκδικήσουν την πανελλαδική ανάπτυξη ενιαίου, αποκλειστικά κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη και με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. (...) Η ισχυρή κοινωνική συμμαχία και η πάλη θα έχει αποτελέσματα και προοπτική όσο θα διαμορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για την κατάκτηση του άλλου δρόμου ανάπτυξης, με εργατική - λαϊκή εξουσία και οικονομία. Σε αυτήν την ανάπτυξη διασφαλίζεται η σχεδιασμένη και πλήρης αξιοποίηση όλων των υγειονομικών, της επιστημονικής έρευνας και των τεχνικών μέσων με καθολικό τρόπο».

πηγή rizospastis.gr

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες,

Σήμερα , 13.02.2014 , παρουσία του Διοικητή , της ιατρικής υπηρεσίας και των Δ/ντών των Κλινικών και των ΚΥ έγινε συνάντηση για τα εφημεριακά ζητήματα και για άλλα φλέγοντα θέματα που αφορούσαν την λειτουργία των Επειγόντων Ιατρείων του Γ.Ν.Χαλκίδας.

Η διοίκηση δεσμεύτηκε να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν με την περικοπή ποσού από τις πρόσθετες εφημερίες του Δεκεμβρίου 2013, που θα εξομαλυνθεί τελικά με τις εφημερίες του Φεβρουαρίου.

Για τα εφημεριακά ακούστηκαν πολλές απόψεις, πλην όμως δεσμεύτηκαν οι Κλινικές να καταθέσουν εκ νέου απόψεις για την ασφαλή εφημέρευσή τους και να τεθούν υπ΄όψην της νέας Διοίκησης.

Η παρέμβαση του προέδρου της ΕΙΝΝΕΥΒ , περιείχε την τοποθέτηση ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά κυρίως θέμα υποστελέχωσης των τμημάτων που καλούνται να βγάλουν την τριπλάσια πλέον δουλειά με το ελάχιστο απομείναν προσωπικό και με δεδομένο ότι τα ΤΕΠ δεν λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις σαν διαλογή περιστατικών αλλά μόνο για να καλούν τους γιατρούς ειδικοτήτων χωρίς αξιολόγηση των περιστατικών από τους υπάρχοντες σε αυτά, υπηρετούντες συναδέλφους.

Η διοίκηση παρενέβην τότε κατηγορηματικά και είπε ότι τα ΤΕΠ δεν μπορούν να λειτουργήσουν ενώ δεν έχει τελειώσει η διεργασία του ΕΟΠΥΥ και δεν έχει τελειώσει η υλοποίηση του ΠΕΔΥ. Συνεπώς ΤΕΠ δεν έχουμε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας παρά μόνο Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργούν τα Ιατρεία του Παθολογικού και του Χειρουργικού τομέα.

Στην βάση αυτή θα εισηγηθούμε σαν ΕΙΝΝΕΥΒ και για την ομαλή λειτουργία της εφημέρευσης τόσο των κλινικών ,όσο και των επειγόντων εξωτερικών Ιατρείων , νέο σχέδιο εφημέρευσης το οποίο θα καθορίζει νέο τρόπο εφημέρευσης των κλινικών ειδικοτήτων βάσει της μη ύπαρξης ΤΕΠ και βάσει του ισχύοντος οργανισμού των Εκτάκτων Εξωτερικών Ιατρείων που έχει σιωπηλά ατονίσει.

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χαλκίδας -Κύμης-Καρύστου.

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟΥ ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ NEWSIT KAI ΤΟΥ ΕVIAΖΟΟΜΠρος το NEWSIT                                       

                                                                                        Χαλκίδα 12.02.2014
Αγαπητοί κύριοι,


Σχετικά με το δημοσίευμά σας της 09.02.2014 που αφορούσε συμβάν στο Νοσοκομείο Χαλκίδος και με link http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=268767&catid=6  σας δηλώνουμε τα εξής.

Το αναφερόμενο συμβάν είναι απολύτως αναληθές και είναι νοσηρό αποκύημα φαντασίας , εξυπηρετεί αλλότρια ιδιοτελή συμφέροντα και σαν επίσημο συνδικαλιστικό όργανο των Νοσοκομειακών Ιατρών της Εύβοιας το διαψεύδουμε κατηγορηματικά.

Το γεγονός ότι αναφέρετε στο δημοσίευμά σας ότι αποτελεί αναδημοσίευση από άλλη πηγή δεν σας καθιστά λιγότερο υπεύθυνους διότι στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας αποστολής είναι και η διασταύρωση των πληροφοριών που δημοσιεύετε.

Παρακαλούμε για την άμεση διάψευση του δημοσιεύματος και την αφαίρεση της εν λόγω ανάρτησης επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας σε αντίθετη περίπτωση.

Για την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ευβοίας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ


Χωρίς υγειονομική κάλυψη 2,6 εκατ. ανασφάλιστοι!


Το 79% είναι άνεργοι που ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ, 10% ελευθεροεπαγγελματίες και 7% αγρότες  Σε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια θα φτάσουν οι ανασφάλιστοι που δεν θα έχουν υγειονομική κάλυψη το 2014, επειδή έμειναν άνεργοι ή έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά τους.
Η παραπάνω εκτίμηση περιλαμβάνεται σε έρευνα του πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Κ. Σουλιώτη, και προκύπτει από στοιχεία του Οργανισμού. Σύμφωνα με αυτά, οι ανασφάλιστοι το 2014 θα φτάσουν τα 2.693.659, εκ των οποίων το 79% είναι εργαζόμενοι (ΙΚΑ). Ακολουθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες (ΟΑΕΕ) με 10%, οι αγρότες (ΟΓΑ) με 7%, οι μηχανικοί (ΤΣΜΕΔΕ) με 2%, οι ναυτικοί (ΝΑΤ) με 1% και τα λοιπά ταμεία 1%. Ηδη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντός, στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου (19/9/2013), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) έχει ταυτοποιήσει (Σεπτέμβρης 2013) ότι 6.171.000 ασφαλισμένοι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και ότι 3.068.000 δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. «Οσοι έχασαν την ασφαλιστική ικανότητα κατά βάση δεν έχουν υγειονομική κάλυψη», επισήμανε τότε ο Δημήτρης Κοντός. 

Φαίνεται δηλαδή -μετά την εφαρμογή κάποιων ελάχιστων και προσωρινών μέτρων- ότι ο αριθμός των ανασφαλίστων που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη παγιώνεται πια πάνω από τα 2,6 εκατ. άτομα. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας δεν έχει υγειονομικές παροχές, λόγω της απώλειας της ασφαλιστικής κάλυψης. Οι ανασφάλιστοι, σε πολλές περιπτώσεις, πάσχουν από σοβαρές, χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική εμφανίζονται 1.350 νέοι ανασφάλιστοι με καρκίνο μαστού, παχέος εντέρου και πνεύμονα κάθε χρόνο, από τα 5.500 νέα κρούσματα που καταγράφονται συνολικά για τις παραπάνω παθήσεις στην Αττική. Στον κρατικό προϋπολογισμό εγγράφονται αστεία ποσά για την υγειονομική αντιμετώπιση των απόρων, των ανασφαλίστων και των μεταναστών, τα οποία καλύπτονται αργότερα με επιχορηγήσεις ή από ίδια έσοδα των νοσοκομείων. Δηλαδή από την τσέπη των ίδιων των ασθενών. 

Οι «προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες» για την «πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» προσδιορίζονται κατά διαστήματα από κοινές αποφάσεις των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, που όμως αφήνουν ακάλυπτους χιλιάδες ανήμπορους να ανταπεξέλθουν στο κόστος της εμπορευματοποιημένης Υγείας. Στο δαιδαλώδες πλαίσιο που ισχύει σήμερα για να αποκτήσει κάποιος ανασφάλιστος πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες Υγείας, προστέθηκε το πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης για τους ανασφάλιστους σε Υπηρεσίες ΠΦΥ» που αποτελεί κοροϊδία, γιατί προέβλεπε προσφορά υπηρεσιών μόνο για 230.000 άτομα και για περιορισμένο «πακέτο» εξετάσεων. Επίσης δεν καλύπτει ούτε φάρμακα, νοσηλεία, τοκετό, θεραπείες κλπ. Στο Πρόγραμμα εγγράφονται όσοι έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ ατομικό ή 25.000 ευρώ οικογενειακό. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 44.000 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 30.000

πηγή rizospastis.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΟΕΝΓΕ


Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα  11 Φεβρουαρίου 2014
Α.Π:5342ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΥΜΩΝ  ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  – ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 6/2/2014
Παρά τις οξύτατες αντιδράσεις, τα συλλαλητήρια, τις δυναμικές κινητοποιήσεις του συνόλου των υγειονομικών φορέων της χώρας, παρά τη γενικευμένη κοινωνική κατακραυγή, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ενέκρινε με 151 ψήφους το περιβόητο  Σχέδιο Νόμου Γεωργιάδη - TASK FORCE για «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».                     
Τώρα όλα τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι στις συνθήκες της ολοφάνερης σήψης του νεοφιλελεύθερου παρακμιακού συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα,  στις  συνθήκες υποταγής  της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής ζωής της χώρας στην ανελέητη δημοσιονομική πειθαρχία  του Διευθυντηρίου της Ε.Ε.,  δε μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία προωθητική  μεταρρύθμιση, όσο ώριμη κι αν είναι, 31 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου για το ΕΣΥ.                                                                                                                                                                         Η  διάλυση,  ο  ξαφνικός θάνατος του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών υγείας, η διαθεσιμότητα 8500   γιατρών και  άλλων υπαλλήλων του  και η διοικητική  υπαγωγή των δομών του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ  στις Υγειονομικές Περιφέρειες, έγιναν για προφανείς πια λόγους:
α) Ν΄ αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή διαθεσιμότητας – απολύσεων που επιβάλλουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης για το 2014  
β) να συντελέσουν στη μεθοδευμένη  μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας 
γ) να μετακυλήσουν δαπάνες του κράτους στις τσέπες των πολιτών, στους οποίους θα παρέχεται μόνον ένα « βασικό πακέτο υπηρεσιών υγείας»   
δ) να επιταχύνουν την παράδοση των υπηρεσιών υγείας στους μεγαλόσχημους  ιδιώτες «επενδυτές» και στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.
Οι διατάξεις του νέου Νόμου δεν αποδεικνύουν τον ισχυρισμό ότι «επιχειρείται η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας έχοντας ως στόχο να τοποθετηθεί ο πολίτης στο  επίκεντρο της υγειονομικής φροντίδας», καθώς και ότι « το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία».
Δεν  συνοδεύονται από ένα σαφή κυβερνητικό σχεδιασμό για την συνολική οργάνωση της πρόληψης, της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της περίθαλψης, της νοσηλείας στο σπίτι, της αποκατάστασης, με βάση τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας,  που δεν ολοκληρώθηκε παρά τα μεγάλα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν.
 Σχεδιασμός αναλυτικός με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επαρκείς πόρους και χρονοδιάγραμμα,  για την συνέχιση της λειτουργίας  των Πολυιατρείων του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και των Εργαστηρίων τους, την ίδρυση νέων Αστικών Κέντρων Υγείας, την διασύνδεσή τους με τα Νοσοκομεία, την  άμεση εφαρμογή του οικογενειακού  γιατρού και της διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας ( επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, γιατροί εργασίας, φυσικής αγωγής και αποκατάστασης,  φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργαστηριακό προσωπικό,  κοινωνικοί λειτουργοί… ), καθώς και για  τις προϋποθέσεις υλοποίησης της 24ωρης εφημερίας των Πολυϊατρείων -  Αστικών Κέντρων Υγείας, δεν υπάρχουν.
Στο Νόμο προβλέπεται ότι : 1) η ίδρυση Αστικών Κέντρων Υγείας επαφίεται « στην έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας…» και οι Οργανισμοί τους σε « κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών»  2)τα Κέντρα  Υγείας « δύναται», αλλά δεν υποχρεούνται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα 3) « με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, η στελέχωσή τους κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα…» καθώς και « ο αριθμός των δικαιούχων που επιλέγουν τον ίδιο οικογενειακό γιατρό, ο αναγκαίος αριθμός οικογενειακών γιατρών ανά ΔΥΠΕ, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οικογενειακών γιατρών και κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια»   4) « οι έννομες σχέσεις των οικογενειακών γιατρών με τις ΔΥΠΕ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών»  5) ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί μόνον την ευθύνη για τη λειτουργία των φαρμακείων του, 6) οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας μετά το 2014 « μεταφέρεται στις ΥΠΕ», χωρίς να διασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους. 7) με το άρθρο 25 προβλέπεται ότι  « κάθε οργανική θέση που μένει κενή καταργείται αυτοδικαίως».
Οι γιατροί ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ , με το μισθολόγιο που ανακοινώθηκε  για τις αμοιβές τους στο μεταβατικό διάστημα και τους εκβιαστικούς όρους που τίθενται, εξωθούνται στην απομάκρυνση από τον δημόσιο τομέα υγείας. Η υιοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στον δημόσιο τομέα υγείας ( πάγια θέση της ΟΕΝΓΕ ) γίνεται με τρόπο που την υπονομεύει.
Τελικά, με τον νέο Νόμο, δεν προκύπτει οργάνωση της Π.Φ.Υ. όπως ακριβώς έγινε με παλαιότερες νομοθετικές απόπειρες. Απεναντίας προκύπτει κατεδάφιση και αυτών των υποβαθμισμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρείχαν το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ.
Ταυτόχρονα, ενώ οι ασθενείς αδυνατούν να αντιμετωπιστούν από τις δομές της ΠΦΥ και καταφεύγουν στα Νοσοκομεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και συρρίκνωσή του .Κραυγαλέες ελλείψεις  νοσηλευτικού, ιατρικού, εργαστηριακού προσωπικού, εξοπλισμού, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, απαραίτητων φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, για τους άπορους, για τη συνέχιση χημειοθεραπειών και θεραπευτικών σχημάτων για ειδικές παθήσεις. Αποκλεισμοί  για τη πρόσβαση των ανασφάλιστων ακόμη και για εμβολιασμούς. Το κλείσιμο και οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, Κλινικών, Τμημάτων, που ήδη αποδιαρθρώνουν το ΕΣΥ, θα συνεχιστεί. Έτοιμες κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ, δεν λειτουργούν. Οι νέοι γιατροί σπρώχνονται στην αναγκαστική μετανάστευση. Παραμένουν τα χαράτσια των 5 ευρώ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, του 1 ευρώ για κάθε συνταγή, των υπέρογκων ιδιωτικών  δαπανών στα απογευματινά ιατρεία – στη φαρμακευτική αγωγή – στον διαγνωστικό έλεγχο.
Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ:
1.    ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τη κυβερνητική συμμαχία των προθύμων για τη κατεδάφιση του ΕΣΥ, του ΕΟΠΥΥ, του δημόσιου τομέα υγείας, για τη νέα επίθεση στις άδεις τσέπες των πολιτών για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για την υγειονομική γενοκτονία που συντελείται στη βωμό των μνημονιακών συμβάσεων.
2.    Οργανώνει νέα ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στα μέσα Μαρτίου σε συνεργασία με τους άλλους Υγειονομικούς Φορείς, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των εργαζόμενων στους άλλους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απειλούνται με διαθεσιμότητες, απολύσεις, χαράτσια, επιβάρυνση του βιοτικού επιπέδου.
ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ
3.    Συνεχίζει  να ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ :
-       Την εφαρμογή πολιτικών που αναγνωρίζουν έμπρακτα ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, και όχι εμπόρευμα προς πώληση με τους κανόνες της καπιταλιστικής  αγοράς.
-       Την ακύρωση όλων των αποφάσεων διαθεσιμότητας, απολύσεων, συγχωνεύσεων και λουκέτων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ.
-       Την οργάνωση καθολικού,  ολοκληρωμένου, ποιοτικού, ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειστικά Δημόσιου Συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, χρηματοδοτούμενου με επάρκεια από τον κρατικό προϋπολογισμό. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων. Κατάργηση της επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας στην υγεία.
4.    Καλούμε τις Ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας σε συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες για:
-       Στελέχωση – στήριξη όλων των υποστελεχωμένων Τμημάτων Νοσοκομείων με επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό προσωπικό
-       Να μην κλείσει κανένα Πολυιατρείο του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ. Να στελεχωθούν πλήρως για να εφαρμοστεί η 24ωρη εφημερία τους.  Να  υπάρξει μεταβατική περίοδος για την τελική επιλογή εργασιακών σχέσεων  των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.
-       Διορισμό όλων των γιατρών που έχει ολοκληρωθεί η κρίση τους και πραγματοποίηση των προσλήψεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν οι νέοι γιατροί και να υλοποιηθούν ασφαλή και ποιοτικά προγράμματα εφημεριών με 1 ενεργό εφημερία την εβδομάδα.  
-       Αύξηση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων
-       Λειτουργία όλων των έτοιμων κλινών ΜΕΘ – ΜΑΦ – ΜΕΝΝ
-       Οργάνωση αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
-       Πληρωμή όλων των εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί, κατάργηση της απλήρωτης εργασίας με πρόσθετες εφημερίες
5.    Διεκδικούμε την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του ειδικού ιατρικού μισθολογίου. Καταθέτουμε παράλληλα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα για τη δικαστική δικαίωση των γιατρών του ΕΣΥ.
6.    Καταρτίζουμε τη ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟ των επικίνδυνων ελλείψεων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας  όλης της χώρας.
7.    Προσφεύγουμε από κοινού με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ για την ακύρωση του πλαφόν στη συνταγογράφιση.
8.    Καταγγέλλουμε τις διώξεις και τις διοικητικές αυθαιρεσίες κατά γιατρών του ΕΣΥ στη Κέρκυρα, το Ρέθυμνο, τη Ζάκυνθο, και άλλες περιοχές  
9.    Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις                    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

1.- Χρονοδιάγραμμα ενεργειών στο προσεχές διάστημα
-Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου καλούνται οι Ενώσεις να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις. Σε συνεννόηση με την Εκτελεστική Γραμματεία είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των Ενώσεων και μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
-Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου οι Ενώσεις θα πρέπει να προγραμματίσουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, εργατικά κέντρα, επιστημονικούς συλλόγους κ.ά) προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη δεινή κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να εξετάσουν κοινές δράσεις.
-Αντίστοιχα το ίδιο διάστημα η ΟΕΝΓΕ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες της υγείας, καθώς και τις άλλες Ομοσπονδίες Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για συντονισμό και εξαγγελία κινητοποίησης στα μέσα Μαρτίου.

2.-Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται στη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στην υγεία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ. Έκρινε πως δεν πρέπει ν΄ αλλάξει η δομή των Ενώσεων Γιατρών μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ και πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτουν ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς κάθε νομού, ανεξάρτητα εάν εργάζονται στην Πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με το συντονισμό της ΟΕΝΓΕ θα υπάρξουν το προσεχές διάστημα παρεμβάσεις των Ενώσεων στις ΔΥΠΕ, ώστε να επιλυθούν προβλήματα των συναδέλφων που εργάζονται στα ΚΥ και ΠΙ και τα οποία θα ανακύψουν λόγω της μετάθεσης της αρμοδιότητας της ΠΦΥ στις ΔΥΠΕ.
Για το σκοπό αυτό οι συνάδελφοι των ΚΥ καλό είναι να απευθύνονται στις Ενώσεις και την ΟΕΝΓΕ μόλις ανακύπτουν προβλήματα.

3.- Η ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις και τους συναδέλφους να αρνηθούν να δηλώσουν πρόσθετες εφημερίες τον Μάρτιο, αφού η εξόφλησή τους εκκρεμεί για πάρα πολλούς μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και τα δύο έτη. Εάν οι Διοικήσεις επιμείνουν με εντέλλεσθε τότε να υπάρξουν ένδικα μέσα, προκειμένου να πάψει ο εμπαιγμός.

4.- Οι Ενώσεις γιατρών σε συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων, τα Κοινωνικά Ιατρεία, την αυτοδιοίκηση και φορείς της κάθε περιοχής καλό είναι να συστήσουν σε κάθε Νοσοκομείο Γραφείο Ανασφάλιστων, το οποίο θα διευκολύνει τους ανασφάλιστους και θα παρεμβαίνει για τη νοσηλεία τους. Το εν λόγω Γραφείο θα πρέπει να στελεχωθεί σε εθελοντική βάση από ήδη ανασφάλιστους, οι οποίοι θα έχουν τη δική μας συνδρομή.

5.- Επανερχόμεθα στο ζήτημα του Γενικού Εφημερεύοντα, τον οποίο οι Διοικήσεις ορίζουν βάσει εθιμικού δικαίου, ώστε να μετακυλύουν δικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Καλούμε τις και τους συναδέλφους σε περίπτωση που ορισθούν  να μην αναλαμβάνουν κανενός είδους διοικητικές ευθύνες και να περιορίζονται αυστηρά σε επιστημονικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

6.- Εντός των επομένων ημερών θα σας αποσταλεί αναλυτικός κατάλογος δικαιολογητικών που θα συγκεντρωθούν προκειμένου να προετοιμαστεί η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ στο ΣτΕ σχετικά με την περικοπή στο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο. Για το θέμα υπήρξε συζήτηση με τον κ. Μιχαήλ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης που αφορά στους ένστολους προκειμένου να καθορίσουμε επακριβώς τις δικές μας ενέργειες.


Για την ΟΕΝΓΕ