ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ !!!!!!ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ 12 ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ!!!


ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ!!!
ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!!!!.........ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ 12 ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ!!!
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ!!!!ΒΕΔΓ4690ΒΑ-ΜΣΘ
Κομοτηνή: 05-03-2013
Αριθ. Πρωτ: 1955
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
--------------------------------------------------------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για 12/μηνη συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 1 του Νόμου 4058/2012 «Παροχή Υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22-3-2012/τ.Α)
2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ.43954/26-4-2012 (ΑΔΑ Β496Θ-ΝΩΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Την αριθμ. 15/2ης/26.02.2013 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
5. Την από 27.02.2013 εισήγηση της Δ/νσης Ιατρικής Υπ/σίας.
6. Την αριθ. 123/8ης/27.02.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
  7.  Την αριθ..πρωτ. 3176/1.03.2013 Απόφαση έγκρισης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  για τη θέση:

Θέση
Ειδικότητα
1
Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Κριτήρια Επιλογής
1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά θέση )
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού  Ροδόπης
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου,
β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 00 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας
ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες από Τετάρτη 06.03.2013 μέχρι και Τρίτη 12.03.2013
Ημερομηνία συνέντευξης Παρασκευή 15.03.2013. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)
Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:
70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα
10% εντοπιότητα
20% προσωπική συνέντευξη

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Η ένσταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου