ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Η απάντηση του κου Μιχαήλ σε ερώτημα της ΕΙΝΗ.

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ 
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα, τηλ.: 210 - 6444473, fax: 210 - 6454904, 
e-mail: mihailm@otenet.gr 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014 

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 Σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ. 5206/26-02-2014 Απόφασης του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κατόπιν του με 
αριθ. πρωτ. 3361/21-02-2014 εγγράφου της 6ης
 Υγειονομικής Περιφέρειας 
και του με αριθ. πρωτ. 8324/25-02-2014 εγγράφου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε Ελεγκτής Ιατρός Επιμελητής Β’ Παθολογίας 
του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
Ιατρό Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας του Νοσοκομείου και ότι οι εν λόγω 
Ιατροί θα ασκούν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο μέχρι τον ορισμό εκ νέου 
Ελεγκτών Ιατρών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχω να επισημάνω τα εξής: 
1. Η άσκηση του Δευτεροβάθμιου ελέγχου των δαπανών υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υγειονομικού και φαρμακευτικού, επιθεώρησης συμβεβλη-
μένων παρόχων υγείας και ο εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
γίνονται από τα αρμόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια 
της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της (άρθρο 19 εδ. α’ του 
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΦΕΚ Β’ 
3054/18-11-2012). 
2. Εντεταλμένοι ελεγκτές ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελέγχουν παραστατικά 
δαπανών υγείας, προεγκρίνουν και εγκρίνουν παροχές υγειονομικών 
υλικών, φαρμάκων, νοσήλια, εισαγωγή και έξοδο ασθενών από συμ-
βεβλημένους παρόχους υγείας και κάθε άλλη διαδικασία, όπου αυτό 
προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως 
και την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 19 εδ. β’ του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
3. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας προβλέπεται η ανάθεση 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, εκτός από τους 
Ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων, Κέν-
τρων Υγείας, εντός των δομών τους (άρθρο 19 εδ. γ’ του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η όλη δε εποπτεία κάθε 
ελέγχου υπάγεται στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. (άρθρο 19 εδ. δ’ του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
4. Οι υποχρεώσεις των Ελεγκτών Ιατρών καθώς και οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους, διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 3 και 4 του 
Π.Δ.121/2008 (ΦΕΚ Α’ 183) ή όπως προκύπτει από τη σχετική Νομο-
θεσία (άρθρο 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Συμπέρασμα 
α) Επειδή προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας 
ανάθεση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου και σε 
 Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, εντός των δομών 
τους, η ως άνω Απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων όφειλε να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους 
αναγκαιότητας, την κατ’ εξαίρεση ανάθεση του ελεγκτικού έργου στον 
ως άνω Ιατρό του Νοσοκομείου όπως και να περιγράψει επακριβώς το 
ανατιθέμενο ελεγκτικό έργο (άρθρο 17 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45). 
β) Η ανάθεση ελεγκτικού έργου σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας, προβλέπεται ως κατ’ εξαίρεση μέτρο και φυσικά επ’ 
ουδενί ως κανόνας. Συνεπώς, η αναφορά στην ως άνω Απόφαση του 
Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ότι «οι 
ανωτέρω ιατροί θα ασκούν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο μέχρι τον 
ορισμό εκ νέου ελεγκτών-ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ», δίδει την εντύπωση 
περισσότερο της ανυπαρξίας καταληκτικού χρονικού ορίου, παρά την 
εξαίρεση, όπως ρητά προβλέπεται. 
γ) Πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση το γεγονός, ότι οι Ιατροί ΕΣΥ, οι 
οποίοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν ελεγκτικό έργο, δεν θα μπορούν να 
είναι θεράποντες Ιατροί, ούτε να παρέχουν υπηρεσία στα Εξωτερικά 
Ιατρεία των Νοσοκομείων, ούτε να πραγματοποιούν εφημερίες, με συνέ-
πεια να προκληθεί οξύτατο πρόβλημα σε Τμήματα ή/και σε Κλινικές 
Νοσοκομείων, που λειτουργούν σε οριακό σημείο, τιθεμένων ζητημάτων 
εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας. 

Με εκτίμηση, 
Μιχαήλ Μιχαήλ 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου